Vixinigingxoxgaan van de HISTORISCHE KRING LEUSPEN" Redaktiiadxiii Lombokitxaat 3. 31/1 Cl/ AMERSFOORT BESTUUR: I/ooxzittex Secxetaxti PenningmiiAtiX CoOxdinatox wexk- gxoipen Bihtuuxtlid R Polak G.J. van de Wetexing A. Lakeman A. Uzdema A. van Koog WERKGROEPEN VAN VE HISTORISCHE KRING LEUSVEN 1. Bibtiogxahie I. Axchieven in cotlictliA 3Monumenten 4. Ht&toxtiche vooxwexpen 5. Vildnamin 6. Boixdixijin I. Genealogie t. "Oxal Hêótoxy" 9. Contempoxaine giAchiedenti 10. Vialecten IIEducatie 11. Ledenuexving/vexenigingioxgaan t Contxibutie-i tO,- voox lidin, jeugd in gezinsleden 10,- Rabobank Leasden nx.i 33S9.9Z439 gixo Rabobank 271135 1/ €,I-U£ j (jfye&i Foto omslag: 2^./d Sraoussesteeg anno 1972 S foto: A.J. van Kooij - i/an de i eaaktie Voor het eind van dit kalenderjaar is de redaktie er in geslaagd een tweede nurnner van ons orgaan te doen verschijnen. Ook dit keer zijn de artikelen zeer de moeite waard cm gelezen te worden. De redaktie naakt gebruik van deze gelegenheid cm een oproep te doen aan de leden zich te bedenken over een naam voor ons orgaan. U kunt uw suggesties kenbaar maken op het redaktie-adres. Onze penningmeester deelde ons mede dat hij de contributie-inkomsten over 1985 nog niet kan afsluiten. Voor het volgend jaar kunt u 31 mei in uw agenda noteren als de dag van de excursie naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Tenslotte wil het bestuur zich aansluiten bij de nieuwjaarswensen 'e de heer Bos uit de historie van Leusden heeft gesprokkeld ,i vanzelfsprekend sluit de redaktie zich hier ook bij aan: EEN VOORSPOEDIG 1986! - I/an de. vooizlttei Ook dit keer is aan mij gevraagd een. woord vooraf te schrijven in ons blad. Nu is dit een taak die betrekkelijk weinig moeite met zich mee brengt, omdat het eigen lijke werk al door anderen is gedaan. Maar juist daarom is dit een goede aanlei ding te benadrukken, dat het bestuur er zeer mee ingenomen is dat Ali den Hartog-Ton en Rie Vroon-Roubos de redaktie - tot nu toe door de heer J.J. Jehee gevoerd - hebben willen kompleteren. Onze historische kring mag zich gelukkig nog steeds in een toenemende belang stelling verheugen. Wie op de in oktober gehouden filmavond aanwezig was, heeft dit ook zelf kunnen konstateren. Gelukkig blijkt ook op andere manieren dat een historische vereniging als de onze in Leusden weerklank vindt, bijvoorbeeld door een gestage ledengroei. Maar ook op totaal andere wijze kan tot uiting komen dat onze kring een breed draagvlak heeft. Voor een ieder die de historische kring als een aanwinst ziet binnen de Leusdense gemeenschap zijd er mogelijkheden volop, als donateur, als sponsor. (Wat is er mooier dan een vereniging die niet verliezen kan?) Erkenning is er ook, zoals blijkt uit het verzoek van het gemeentebestuur om te adviseren over de historische herkomst van de naam SmoussesteegDankzij de ~hat aan informaties die de heer Van Kooy paraat heeft, kon hierop bijzonder el geantwoord worden. Het resultaat van het onderzoek vindt u ter informatie in dit nummer. In dit verband moet bedacht worden, dat de uiteindelijke beslissing niet door de Historische Kring Leusden genomen wordt, en dat dit ook niet zo zou behoren te zijn. Wel kan in zo'n geval achtergrondinformatie worden aangedragen of aan dacht gevraagd worden voor bepaalde argumenten, zodat het historisch besef in onze gemeente wordt bevorderd. drs. R. Polak - Ondeizoek naai de keikomAt van de naam: "SmouAAeAteeg" 1. De historie 1.1. De Busaert De Busaert was een uitgestrekt grondgebied in het toenmalige HamersveldEen eerste vermelding van het landgoed komt voor in een pachtbrief van 1436, aanwe zig in de charters van het Kapittel van Oudmunster (St. Salvator), thans berust tend in het Rijksarchief te Utrecht (R.A.U.). Meer duidelijkheid over het bezit krijgen we pas uit een stuk van 1664, een uniek

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1985 | | pagina 2