Vtun<gvig4o*n van d*. "HISTORISCHE KRING LEUSVEN" RldahUtad\L6t cOmbokAtAaat J, 3US CV AMERSFOORT i BESTUUR Voorzi t ter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bes tuurs1 id R. Polak Beverhoeve 26 Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301 Leusden 033 - 946289 ALakemon Hamersveldseweg 19 Leusden 033 - 942009 A. Medema August!jnenhove 37 Leusden 033 - 945373 A. van Kooy W. van Amersfoortstraat 59 Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN VE HISTORISCHE KRING LEUSOEN I. Bibliogxaiie t. Kxchieven en collectie* i. Monumenten 4. Hixtoxixche vooxwexpen 5. Veldnamen 4. Boexdexijen 7. Genealogie t. "Oxal Hiitoxy" 9. Contempoxaine guchiedeni* 10. Dialecten 11. Educatie It. Ledenwexving/vexenigingioxgaan 19 - I/an da ladaktia !)j t eerste nummer van het jaar 19^6 zal min of meer in het teken staan van het oudste stukje grond van de Gemeente I.eusden. anleiding hiertoe is het voorste] tot Grenswijziging tussen onze Gemeente en de Gemeente Amersfoort. Ken artikel over de oudste 1.andbouwgronden in de Gemeente I.eusden en een inleidende beschrijving over de Tentoonstelling van 1 april a.s. onderschrijven het belang van dit onderwerp. Door de hoeveelheid van de Copy betreffende deze gegevens zijn wij ge- nootzaakt diverse andere artekelen te verschuiven naar het volgende nummer. Voor dit nummer kan de copy ingezonden worden vóór 9 mei a.s. De Redactie acht het van belang om een leidraad op te stellen welke als bijlage is toegevoegd voor het schrijven van artikelen in ons orgaan, liet is bedoeld om die leden te steunen bij het op papier zetten van hun kennis omtrent de Geschiedenis van onze Gemeente. Teven6 vraagt de Redatie aandacht voor het bedenken van een naam voor ona orgaan. Ideën hieromtrent kunnen opgestuurd worden naar het Redactie-adres. MEPT DELING BESTUUR: De dreigende grenswijziging bij Oud Leusden Het vorige jaar verschenen er voor de eerste maal berichten over een eventuele grenswijziging in het gebied rondom Oud Leusden. Het betrof toen de provinciale discussie-nota "Gemeentelijke herindeling Utrecht- Oost". Vanzelfsprekend heeft de Leusdense gemeenteraad toen de onaan vaardbaarheid uitgesproken van de overgang van dit gebied naar Amers foort. Dit is ter kennis van het provinciale bestuur gebracht, waarbij nog toegevoegd moet worden dat ook van Amersfoortse zijde de noodzaak van deze grenswijziging niet werd onderschreven. Foto omslag. Kerk Oud-l eunden 17 PQ Ri ik an rch i e f IJ l recht. Nu beide gemeenten hierover geen meningsverschil hadden, mocht men veron derstellen dat Gedeputeerde Staten van Utrecht het voorstel zouden te rugnemen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. In het recente voorontwerp-plan zijn de zaken ongewijzigd overgenomen. Er volgt nu een openbare discussie met de betrokken gemeenteraden en

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 2