25 ■j rszijde van de weg Ooyevaa rshors t-de Treek-Heet void op de ,m. r?nnf? van de hoge naar de lage gronden, op circa 5 m+NAP. 3. tussen Hamersveld en Asschntde nantuin. t. onder Stoutenburgnoordelijk van het Va 11ei-kanaa1 nabij de boerderijen 't Seham. de Gort de Ing. S l r i 11 hm s l Krakho.st en aan de noordgrens van de gemeente bij de boerderijen van Koedijk. De gronden genoemd onder 3 en I liggen op .1 lol 5 m+NAP. Laa roodzo 1 gronden Laarnodzo1 gronden zijn humuspodzo1gronden met een matig dikke hn meuze laag van 30 tot 50 cm dikte, op het kaartje aangegeven met een gebroken streepli jn. In het algemeen zijn deze ontstaan uit veldnod- zolen die zijn opgehoogd met potstalmest, echter inmindere mate dan de Eerdgronden. Het zijn gewoonlijk vrij oude ontginningen daterende van de middeleeuwen. Zij zijn echter van jongere datum van de Eerdgronden, gezien de dikte van de humeuze laag. De Laarpodzolen treft men aan: 1. ten westen van Heilige Berg en Lokhorst. 2. onder Stoutenburg bij Emelaar. 3. bij het centrum van het dorp Achterveld. 4. nabij Snorrenhoef en Zandbrink. 5. in de uiterste zuidoosthoek onder Moorst (Dashorst). De Laarpodzolgronden liggen voornamelijk onder Stoutenburg en langs de oostelijke grens van de gemeente. Zij liggen binnen het gebied met een zogenaamde blokverkave1ing met verspreid liggende boerderijen en met nerceelsvormen vaak aangepast aan de oorspronkelijke terreinge steldheid. Nadien zijn vooral in de laatste eeuw veel gronden ge ëgaliseerd zodat de topografie nu een vlakker beeld vertoont dan het oorsDronkelijk is geweest. Opvallend in dit verband is het ontbreken van oude bouwlandgron- den zowel van Eerd- als van Laarpodzolgronden binnen het gebied van de systematische strokenverkaveling van Hamersveld en van Leusbroek. Om streeks het jaar 1000 toen bisschop Ansfried zich vestigde op Hohorst, het tegenwoordige Heilige Berg, was het gebied ten oosten, namelijk Hamersveld, nog een uitgestrekte moerassige wildernis. De grote middel eeuwse ontginningen waren omstreeks 1300 nagenoeg voltooid zodat de ontginning van Hamersveld en Leusbroek hoofdzakelijk in de 11e tot de 1 4 P PPliu) tot otonrl 7 a 1 7 1 in rrol/nmon

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 5