28 Wonen van handgevormd~aardewerkDeze nederzetting lag niet in het Romeinse Rijk (Rijn - noordgrens) maar geeft wel aan dat de bewoners handelscon tacten met de Romeinen hadden. Naast scherven van Romeins terra sigil- 1 ataglanzend rood aardewerk) werd er een Rom.munt uit de eerste helft van de tweede eeuw gevonden. R. Volkverhnizingentijd kOO - 500. afb.I-XV oost. Kr werden uit deze periode twee graven ontdekt.Eén ervan bevatte een prachtige bronzen speld. 5- Vroege Middeleeuwen 500 - 900. a. Merovingische periode afb. I - II en IV. Kr werden hutkommen gevonden. Dat zijn werkhutjes met een in de grond uitgediepte vloer. Daarnaast zijn er ook grotere huizen gevonden. Bij afb. i - IV oost werd een groot Merogingissch grafveld blootgelegd met 160 graven. De graven lagen gerangschikt om een open ruimte. De skeletten zijn vergaan maar de ligging kon wel worden vastge steld. In de mannengraven als bijgaven wapens en beslagstukken van gordels gevonden. In de loop van de achtste eeuw ontstond de ge woonte doden bij de Kerken te begraven. b. Karolingische periode 750 - 900. Er vond een voortzetting van de bewoning plaats. Misschien waren de bewoners Frankische kolonisten en kon Karel de Grote daarom dit gebied aan de bisschop van Utrecht schenken. 6. De latere Middeleeuwen 900 - 1500 afb. I -II, III en IV. In de 11e en 12e eeuw besloeg Oud-Leusden een groot oppervlak.De meeBte boerderijen hadden een "Bootvormige" plattegrond.Ngast de boer derijen zijn ook de plattegronden van kleine schurenhooibergen en an dere werkplaatsen gevonden. Opvallend was de vondst van veel water putten uit deze periode. Er werden ook weer veel aardewerkacher- ven gevonden bijv. van kogelpotten. Naast de landbouw was de ijzerwinning van belang. Tot de 12e eeuw as Oude-Leusden een bloeiende nederzetting. Dan neemt Amersfoort haar rol over. Waarschijnlijk hebben zandverstuivingen Oude-Leusden de genadeslag gegeven. Deze samenvatting is gemaakt aan de hand van het artikel van Dra.W.J. van Tent in het tijdschrift voor het Verleden en Heden van Oost-Utrecht "Flehite" nr.21 van 2 april 1985,blz 10 - 18. Dit tijdschrift is op de tentoonstelling te koop, zodat U de volledige tekst kunt nalezen. Op de tentoonstelling zelf worden met behulp van tekstborden een duide- Hebt U deze ter nstelling nog niet gezien in museum Flehite of wilt U deze nog eens zien dan bestaat de mogelijkheid daartoe op maandag 21 „pril: Opening Tentoonstelling door Burgemeester Mr.J.W.M. Rademaker. Aanvang 20.00 uur. LezingDrs.WJvan Tent. Onderwerp:"Opgravingen bij Oud-Leusden" Dinsdag 22 april: 19 - 21-30uur Donderdag 2>* april: 19 - 21.30uur Woensdag 23 1- 17.00uur Vrijdag 25 19 - 21.30uur V - 1q - 'L 'J V. Zaterdag 26 10 - 16-OOuur DE BOERDERIJ IN DE EEMVALLEI VerVOlq De heerd Deze ligt in het midden van het woongedeelte. De lengte wordt bepaald door de twee vakken vanaf de voorgevel tot aan de brandmuur. De breedte is bepaald door de afstand tussen de stijlen van de gebinten. Deze ruimte is het centrale gedeelte van de boerderij. Deze stook plaats bevindt zich tegen de brandmuur, over de volle breedte van de kamer. In de haard bevinden zich meestal mooie tegeltableaus, voorstellend bijbelse figuren, in de voorgevel bevindt zich meestal de mooie of dode deur, welke alleen gebruikt wordt bij speciale gelegen heden. Vanuit de heerd heeft men toegang tot de spoelkeuken of geut, tot de zijslaapkamers of scrns ook rechtstreeks tot het bedrijfsgedeelte via een deurtje onder de schouw. &i in enkele gevallen via een trapje, tot de opkamer. In de muur tegenover de opkamer is in de schouw saus een bedstee aanwezig voor de ouders. Het hoofddoel van de stookplaats is vanouds de kookgelegenheid, dat wil zeggen alleen in de winter; in de zcmer gebeurt dat in het zomerhuis. In de heerd staat een eettafel, met daaromheen stoelen. Tegen dc muur een kabinet en een aantal stoelen. Op de boezembalk van de schouw staan enkele borden. De verdere wandversiering is afhankelijk van de religie die er beleden wordt. De nog originele vloeren zijn gedekt met plavuizen. Later zijn die vervangen door houten qeschilderde delen. De zoldering bestaat uit een moerbalk met daarop kinderbintjes. De scheidingswanden met de opkamer en de zijkamers waren vroeger van hout, mar zi jn later vervangen door steen. De kleuren zijn meestal zeer sober. Voor het houtwerk zijn dodekop, houtimitatie en beige veel voorkomende kleuren, terwijl het muurwerk meestal wit gepleisterd is.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 7