vai iet bestuur 37 Grenswijziging Oud-Leusden Zoals op de ledenvergadering is medegedeeld, heeft op 21 maart de hoorzitting plaatsgevonden, waar onze voorzitter het standpunt van onze vereniging heeft weergegeven. Vanzelfsprekend is dit ook ge beurd namens het Leusdense gemeentebestuur in dit geval door wet houder Wagenaar. De commissie voor bestuurlijke organisatie van de Provinciale Sta ten heeft alle sprekers aangehoord (er waren meerdere grenswijzigin gen aan de orde) en kan er verder over nadenken. Later in het jaar moet men zijn standpunt hierover bepalen. De pas benoemde Gemeente raad van Leusden krijgt dit zgn. voorontwerp-plan binnenkort ook nog ter behandeling voorgelegd. Meer valt hierover op dit moment niet te zeggen. Het bestuur blijft attent in deze zaak en wij hopen nog steeds dat dit onheil wordt af gewend Tentoonstelling opgravingen bij Oud-Leusden. Deze met de lezing van de heer Van Tent gestarte expositie trok in totaal ca. 360 bezoekers. Met dit aantal zijn wij niet ontevreden. Behalve de commissie van voorbereiding bestaande uit de heren Bos, Huyzendveld en Polak hebben ook meerdere leden hun steentje bijge dragen door het verrichten van zaaldienst op raiddag of avond. Naar aanleiding van deze expositie konden weer enkele nieuwe leden wor den ingeschreven. Excursie Openluchtmuseum 31 mei. Alle leden hebben hierover inmiddels bericht ontvangen. Culturade 1986. Evenals vorig jaar is het de bedoeling dat wij hieraan deelnemen. Dit jaar zal dit gebeuren in september plaats vintffen. Degenen, die hier aan mee willen werken, wordt vriendelijk verzocht zich in verbinding te stellen met mevr. Lakeman, telefoon 942009. Ook goede ideeën over de presentatie aldaar zijn van harte welkom. Fietstocht langs de boerderijen Leusden. Het tijdstip hiervoor is nog niet vastgesteld. Eventueel wordt dit geplaatst in het kader van de hiervoor genoemde Culturade. De leden ontvangen via het verenigingsorgaan of afzonderlijk hierover bericht. 38 Historie van de Leusdense brandweer. I In verband met het a.s. jubileum van de brarldweer is het lid van onze vereniging mevr. A. den Hartog-Ton druk doende de historie van de brandweer op papier te zetten. In een informele bijeenkomst op 30 april in het gemeentehuis heeft zij hierover al het een en ander mede gedeeld. In september, als het jubileum gevierd wordt, zult U hier over nog wel meer horen. Leusdens Verleden. Sinds enige maanden verzorgt de heer G. van Leeuwen onder bovenvermel de titel publicaties over het leven in Leusden ca. vijftig jaar gele den, het recente verleden dus. Met deze regelmatig verschijnende ar tikelen in de Leusder Krant wordt een stuk plaatselijke geschiedenis vastgelegd, dat anders voor een belangrijk^ deel verloren zou gaan. De heer Van Leeuwen brengt hiermede het Leusdense verleden zowel voor de oude als de nieuwe inwoners op een heel originele wijze in beeld. Naam verenigingsorgaan. Via de redactie kwam reeds een aantal voorgestelde namen binnen. Voor dat wij een definitieve naam kiezen doen wij nogmaals een beroep op de lezers om aan de redactie een naar hun mening geschikte naam toe te zenden Sprokkels De laatste sprokkel bevatte het nieuwjaarsgedicht afkomstig van de boerderij Donkelaar. Omstreeks het jaar 1760 worden in de diaconie rekeningen van de Dorpskerk voor het eerst de boerderijen Klein- Dondelaar en Kaal-Donkelaar genoemd. Beide waren in 1761 eigendom van de diaconie geworden door erflating. Er is ook nog een huurcontract aanwezig, dat gold voor de jaren 1889 - 1899: "Huurcontract tussen Abraham Overvest, landbouwer en Cornel is Ipenburg, wagenmaker, diakenen beiden wonende te Leusden en Dirk Duis- bergen en Jacoba BakkenesLandbouwers te Leusdende Boernhofstede Klein Donkelaar: Huizinge met Achterschuur en Deel, Bakhuis, Twee Ber gen, varkensschuurWagenschuur, Schapenhok en verder aanbehorenErve en Tuin, benevens de daarbij in gebruik zijnde tiendvrije Bouw- en Weilanden en Heidevelden, tesamen ter grootte van ongeveer 31 ha. waartoe niet behoort de groote heide of andere velden A 350,- per jaar." 1

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 3