45 46 Tussen omstreeks augustus 1755 en mei 1756 schijnt Pater Koch ernstig ziek te zijn geworden. Het schrift is veel minder en ook ver dere aanduidingen blijven achterwege. Kennelijk is het Pater Liborius Cothman die korte tijd het dodenboek bijhield, voordat de vaste op volger Pater Joannes Bernholt het werk van Pater Koch geheel over neemt. Bij de over1ijdensaantekening van Pater Koch staat dat hij elf zeer vruchtbare jaren in zijn statiegebied heeft gewerkt. De boer op 't Scham was kennelijk een voornaam mens. Men noemde hem, aldus de aantekening in het dodenboek: De Jonker. Hij werd net voor zijn overlijden bediend door de Pastoor van Hamersveld Josephus Galeani. De ancilla, dienstmeid, van de Pastoor schonk veertig gulden aan de kerk, een heel groot bedrag voor die tijd. Eerdergenoemde D. van Bavel komt zelfs nog op Klein Holhorst vlakbij Achteveld. Per Verlenden was er één van 'd Ketellapper uit Luickerland in Barneveld. Dirk Garzen had verlamming in de keel. DE DIENSTMEID - DE JONKER Het was in mei en juni 1756 dat Pater Joannes Bernholt in het dodenboek van Achterveld enige belangrijke aantekeningen maakt. Al lereerst dient hij zich aan als opvolger van zijn overleden voorgan ger Gregorius Koch; dan is er sprake van een geloofsgemeenschap van een zekere D. van Bavel, en tenslotte het overlijden van Pater Gre gorius Storm. Op 3 Mei 1856 staat er: Ik, Pater Joannes Bernholtz heb Pater Gregorius Koch in deze Missie opgevolgd en zijn de volgenden er ge storven: aen de Schuur Steeg Gerrit Jansen bediend door Pater Liborio. Bij verder onderzoek blijkt dat bedoeld wordt Pater Liborius Cohman die van 1752 - 1760 kapelaan was te Putten. Op 17 juni 1756 stierf Joan Garzen van 't Scham uit de Communiteit D. v. Bavel. Nu raakt de geschiedschrijver het spoor kwijt, 't Scham ligt in de driehoek Stoutenburg, Hamersveld, Amersfoort, maar wie is nu D. v. Bavel? Mo gelijk was hij een pater jezuïet, die vanuit Amersfoort naar *t Scham was geroepen. De Paters op het platteland waren meer de volgelingen van de afgezette Vicaris Coddeen van de Benedictijnerorde, die vaak meningsverschillen had met de Jezuïeten. Hierna volgt de aantekening: een weinig later stierf in zijn eigen klooster Abdinghof (Paderborn-Duitsland) de Eerwaarde Pater Gregorius Storm, vroeger hier gedurende ongeveer 33 jaar zeer vrome Pastoor. De schrijver in het dodenboek is helaas niet zo boeiend met zijn aantekeningen dan zijn voorganger. Niettemin zijn er toch wel verschil lende aantekeningen vermeldenswaard. Wouter Baerten uit het Muisdorp was zanger der Kerk - Hendrik Eversen had geefi spraak - Jacobus Zietenaem was vroeger soldaat - en Jan Gijbersen was knegt bij 'd Hessenkar ZUIGELING VAN DRIE DAGEN VERDRONK Het gebeurde dat op Kouwenhoven een zuigeling verdronk van slechts drie dagen. Elisabeth Hendriks stierf een plotselinge dood, daarom kon ze niet bediend worden. Hopelijk is ze wel in de Hemel gekomen, want er stond nog eens extra aangetekend: vier dagen tevoren echter in het Oc taaf (acht dagen) van Sacramentsdag ging zij uit devotie biechten en ontving de H. Communie. - In 't Muisdorp stierf Wolbert Wolbersen door verdrinking en in Harskamp Albert Berensen. Hij kwam om door in het water te vallen. EEN BEDELARESSE - EEN STROPER - EEN BEZEMBINDER De koster Gerrit Evers in Barneveld overleed op 31 aug. 1769 en aen 'd Vlierd stierf Gerritje Arissen, maagd, 46 jaar oud. Zij werd niet bediend, omdat hij die geroepen was onderwerg hoorde dat ze ge storven was; acht dagen eerder echter had ze haar Pasen gehouden (dan gold de verplichting van de H. Hostie te ontvangen). Een onvoorziene dood trof Dirk Muller aen 'd Kallenbroeker Mooi. Vroeger was Dirk boer geweest maar nu knecht op de molen. Omtrent die tijd overleed de hos pita van 'd Ruyter onder MusschendorpHieruit blijkt dat de Ruyter een gelagkamer had en onderkomen bood aan reizigers. De 31-jarige Jan Tönissen werd in 't Huisje op Dashorst 's morgens dood in bed gevonden. Arian Henrixen was een welgestelde boer op Groot Hoolhorst; en Kerkmeester. Hij vervulde dit ambt vijftig jaar. Het kapitaal zat ook op de boerderij De Eshoff. De ongehuwde maagd Lammertje Ellers die op 51^-jarige leeftijd overleed gaf aen de Heilige Maagd een zilveren kroon en scepter en gouden kruis.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 7