t 49 1 1 Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" RedaktieadresLombokstraat 3, 3818 CV AMERSFOORT BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26 Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301 Leusden 033 - 946289 ALakeman Hamersveldseweg 19 Leusden 033 - 942009 AMedema August!jnenhove 37 Leusden 033 - 945373 Avan Kooy W. van Amersfoortstraat 59 Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN DE HISTORISCHE KRING LEUSDEN 1. Bibliografie 2. Archieven en collecties 3. Architectuur 4. Historische voorwerpen 5. Veldnamen 6. Boerderijen 7. Genealogie 8. "Oral History" 9. Contemporaine geschiedenis 10. Dialecten 11. Educatie 12Ledenwerving/verenigingsorgaan Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 U hebt nu al weer het derde nummer van de tweede jaargang van het verenigings orgaan van de Historische kring in Leusden. De redaktie bestaat momenteel maar uit twee leden, Jan Jehee en Rie Vroon-Roubos Ali den Hartog-Ton heeft de redaktie helaas moeten verlaten door een verhuizing naar Zuid-Oost Azië. Ali heel hartelijk dank voor al je werkzaamheden bij de opbouw van het, verenigingsorgaan. De overgebleven redaktieleden hopen op een spoedige versterking. Zo' mogelijk met iemand die goed kan typen. Naast een nieuwe naam voor ons verenigingsorgaan zoeken we ook naar een nieuwe vorm waarbij we een ander lettertype kunnen gebruiken. Wie heeft ideeën. De copy voor nr. 4 wordt door ons graag voor 30 november 1986 ontvangen. Van het bestuur Activiteiten in het nieuwe seizoen Voor de fietstocht op 6 september hebben de leden afzonderlijk bericht gehad. De Culturade op 13 september was in dit verband ook reeds genoemd en ook hieraan wordt door onze vereniging deelgenomen. Daarna is de eerstvolgende bijeenkomst: 27 oktober filmvoorstelling in "De Korf" aanvang 20.00 uur Op deze avond zullen de films Hamersveld en Leusbroek 1966 worden vertoond. Voor deze voorstellign hebben leden en donateurs met één gezinslid vrije toegang. Een deel van onze leden heeft mogelijk deze films reeds gezien op de avond van onze jaarvergadering. Voor niet-leden is deze avond toegankelijk tegen betaling van 1,Dit zal ook in de pers bekend worden gemaakt zodat nu ook Leusdenaren buiten onze vereniging hiervan kennis kunnen nemen. Voor deze bijeenkomst wordt geen afzonderlijke uitnodiging meer verzonden. Waarschijnlijk in de tweede helft van november volgt een lezing met een Leusdens onderwerp waarover het bestuur op dit moment nog in gesprek is. Uiteraard wordt hier wel afzonderlijk bericht van gegeven. Wij streven er naar in het december nummer het programma voor het le halfjaar 1987 met de definitieve data op te nemen. Voor de naam van onze verenigingsorgaan hebben wijondanks de beschikbaarheid van een aantal suggesties, toch niet de naar onze mening juiste vondst kunnen doen. Voorlopig gaan wij dan ook maar op dezelfde wijze verder. iWat de gang van zaken met de werkgroepen betreft vragen wij de aandacht van de leden' voor het bijgevoegde blad. Berichten uit de regio De Stichting Oud-Woudenberg, welke op historisch terrein al meer dan dertig jaar actief in onze buurgemeente, heeft op 26 mei de gereedgekomen oudheidkamer/werk en opslagruimte in het gemeentehuis officieel in "ebruik genomen. Een afvaardiging van het bestuur was bij dit feestelijke gebeuren aanwezig. Oud-Woudenberg heeft hiermede een prachtige ruimte ter beschikking voor het zeer vele wat zij reeds in haar bezit heeft. Terecht zijn voorzitter v. Ekris en zijn medebestuursleden hier dan ook zeer content mee. Grenswijziging Oud-Leusden Zoals verwacht kon worden heeft de gemeenteraad van Leusden de onaanvaardbaarheid uitgesproken van de voorgestelde grenswijziging. Dit stnadpunt is aan G.S. van Utrecht medegedeeld. De Amersfoortse gemeenteraad heeft uitgesproken het haar aangeboden Leusdense gebied wel te willen aanvaarden met daaraan verbonden het overigens loze gebaar de uitspraak dat zij niet om dit gebied heeft gevraagd Provinciale Staten van Utrecht zullen in de loop van het jaar hierover beslissen.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 2