Van de redac^e Verenigingsorgaan van de "HISTOIÏISCHE KRING LEUSDEN" RedaktieadresLombokstraat 3, 3818 CV AMERSFOORT BESTUUR Voorzitter r. Polak Beverhoeve 26 Leusden 033 - 941183 Secretaris W.A. van de Wetering Landweg 301 Leusden 033 - 946289 Penningmeester a. Lakeman Hamersveldseweg 19 Leusden 033 - 942009 Coördinator werkgroepen A. Medema Augustijnenhove 37 Leusden 033 - 945373 Bestuurslid A. van Kooy W. van Amersfoortstraat 59 Achterveld 03425 - 2395 Werkgroepen van de Historische Kring Leusden Bibliografie Monumenten, boerderijen en landschap Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3 Educatie 4. Historische voorwerpen 5 Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie f 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Afbeelding omslag, recente opmeting Oud Eemelaar (19) S.H.B.0. Dit is dan het laatste nunmer van de tweede jaargang. In dit numiier is veel redactie opgenomen over het gaande en het kcmende jaar. Zoiets past altijd bij de jaarwisseling. Het is echter wel jammer dat dit nunmer min of meer i ontstaan is vanuit het bestuur. Voor het volgende nunmer verwacht de redactie i dan ook kopij van de leden. Deze kopij dient uiterlijk 1 maart 1987 ingele- i verd te worden. Voor wat de vereniging betreft wordt dan het jaar goed be- i gonnen. Rest ons nog u namens de redactie een voorspoedig 1987 te wensen, en veel j leesplezier. an het bestuur Dinsdag 24 maart. Jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor volgt t.z.t. nog een afzonderlijk bericht met de daarbij behorende gegevens. Voor het gedeelte na de pauze hebben wij de Heer G. Wannet bereid gevonden reeds het een en ander te vertellen over de historie van De Boom (zie excursie). Dinsdag 28 april als op 17 februari contactavond De aanvangstijd van alle bijeenkomsten is 20.00 uur. Grenswi jziging Oud-Leusden In de afgelopen periode werd bekend dat G.S. van Utrecht hun voorstellen voor een deel hebben gewijzigd. Het aanvankelijke plan om de toren van Oud-Leusden met de daarbij behorende begraafplaats naar Amersfoort te laten overgaan is teruggenomen. Vanzelfsprekend verheugen wij ons daarover en het geeft voldoening dat de vele actie, die van meerdere zijden hiervoor is gevoerd, niet vergeefs is geweest. Dit neemt niet weg dat de voorgestelde grenswijziging voor het overige gedeelte van het Leusdense gebied aan de andere kant van de nieuwe Rijksweg wel gehandhaafd wordt.Uiteraard hebben B&W van de gemeente Leusden aan het bestuur van de provincie kenbaar gemaakt dat er evenmin deugdelijke argumenten zijn om dit gebied aan Leusden te ontnemen. In eerste instantie worden de nieuwe voorstellen in de betreffende Statencommissie behan deld. De definitieve besissing over het standpunt van de provincie valt in de zitting van Provinciale Staten. Het tijdstip hiervan is ons op dit moment nog niet bekend. De Moespot He-- is lange tijd stil geweest rondom de oude Achterveldse school. Maaf in oktober was daar d ie Engelse brigadegeneraal Geddes, die van het gebeuren in april 1945 als directe getuige uit de allereerste hand nog alles kon vertellen. Hij bevestigde met name hetgeen onze Achterveld-kenner J.Schouten altijd al had gesteld, het lokaal waar de onderhandelingen zijn gevoerd^is nog wel degelijk aanwezig. Ook de eerste burger van onze gemeente Mr. Rademaker heeft dit kunnen vernemen. Nu de histo rische betekenis van dit gebouw nog eens duidelijk bevestigd is, hopen wij dat eventueel nog bestaande voornemens tot afbraak definitief van de baan zijn. In de afgelopen maanden vonden meerdere activiteiten plaats. 0n 6 sept, de fietstocht langs de boerderijen, welke een week later in het kader van de Culturade nog eens herhaald werd. Indien hiervoor belangstelling bestaat, dan zouden dergelijke tochten met een weer wat ge wijzigde route nog wel eens vaker kunnen worden gehouden. Het Leusdense gebied is er groot genoeg voor. Wat de Culturade zelf betreft heeft het bestuur kenbaar gemaakt dat het enorme geluid gedurende een groot deel van de dag zich niet verdraagt met de doelstelling waarvoor wij en andere verenigingen in de tent aanwezig zijn. M.a.w. op deze wijze doen wij het niet weer.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 2