Dan wol'. Grout Emelaar, Oud Emelaar en het slut vuur ƒ20.00. verkucht aan Luuis Joseph HeiLman. Deze verkucht Emeiaar(slutGruut en Oud) aan makelaar Oijens te Amsterdam. Die besluut het stut in 1821 af te breken. Rund 1033 vuurden de beide hufsteden gekucht duur Anthony t.uden, die ouk in het bezit was van de ambachtsheerlijkheid SluuLen- burg. Dit duurde tot 1919. Dia 21a: Pad langs de Barneveldse Beek leidend naar de ambachtsheerlijkheid Stoutenburg Dia 22: De Korte Niep, boerderij op landgoed Stoutenburg. Van 1683 tot 1793 was de boerderij in particuliere handen. De eigenaars waren ouk de gebruikers van de boerderij. 00k daar lief en leed. 2o bv in 1760 overlijdt Lambert Jansen en laat zijn vrouw met twee minderjarige kinderen achter. Zijn vrouw hertrouwt met Jan Everts. In overleg met de voogden wordt bepaald dat ze op de Korte Niep mag blijven wonen, haar kinderen moet onderhouden en leren lezen. Wanneer deze meerderjarig zijn moet hen een som van ƒ50 worden uitgekeerd. In 1778 gaat de dochter van Lambertje Jansen trouwen en Jan Everts en zij verkopen de hoeve aan dochter Trijntje en Wouter Jacobsen. Ging alles wel goed? In ieder geval verkoopt Wouter Jacobsen de boerderij aan Hendrik Peelen. Deze verkocht de boerderij aan baron P.L. Heilman. Op zijn beurt verkocht deze de boerderij aan fam. Luden. Ër is een steen op de boerderij Korte Niep (jaartal 1870) De eerste steenlegger Johan Luden is niet oud geworden. Hij ligt be graven te Hoevelaken. 78 Dia 23: Ook de dikke bomen Adam en Eva zijn up het landgued Stoutenbuig te zien. Dia 24: Na enige omzwervingen zijn we weer up de Emelaarseweg. Aan het eind hiervan ligt het VilderskerkhufHen was van staatswege verplicht een begraafplaats aan te leggen voor teraardebestelling van zwervers e.d. Dia 25: Dit laantje leidt naar de boerderij Kwade Gat of Nieuwe Rijst. De eerste benaming dankt deze boerderij aan de tijd toen op die plaats F de Hessenweg een zeer slecht stuk-kende. Als de Hessenwagens dit 'kwade 1 gat' gepasseerd waren, konden ze Amersfoort bereiken. Tot 1807 behoorde deze boerderij tot de goederen van het St. Pieters- i en Bloklandgasthuis. Aart Hubertse kocht de boerderij voor 5600. In 1853 ging het bedrijf van de hand voor 21500. Omstreeks het begin van deze eeuw werd de hofstede door Jan van den Hengel gekocht. Zijn dochter, gehuwd met Comelis van Burgsteden, werd j eigenaar. Nu is de boerderij eigendom van de fam. Kooyman-Van Burgsteden. J Dia 26a: Bomenlaantje naar de boerderij "De Oldenryst". Via dit laantje komen we straks j bij het Valleikanaal. Dia 26: De Oldenrijst Deze hofstede was vanouds vicarie-goed. Een huurcontract van 8-12-1753 luidt alsvolgt: 'De Hr Joan Hountaban chepen en raad van Amersfoort als vicaris voor 2/3 portie, mitsgaders ~-oe heren superintedenten v.d. vicareije-goederen voorl/3 portie, verhuren het erf aan Jacob Dirksen Boersen, voor zes jaren en jaarlijks voor hondert gulden. 23-1-1880 Peel van de Hoef wonende te Hoogland verkoopt de Oldenrijst aan zijn zuster Margaretha van de Hoef weduwe Jan Kleinveld.Door hu welijk nu eigendom van de fam. Van Zandbrink. (27, 20) Midden en Gruot Hagenauw kunt U vlak vuor de sluis zien liggen. Dia 29: Het Sluisje bij de Asschatterweg.Onze tucht eindigt hier.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1986 | | pagina 8