Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 A. v/an Kooy U. van Amersfoortstraat 59, Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN 0E "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Voorzitter Secretaris Penningmeester Coordinator werkgroepen Bestuurslid Redactie Redactieadres Afbeelding omslag Kopijdatum Drukkeri j l*l. Vroon-Roubos, J. Renes, M.J.F. Knuijt Mw. M. Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 Het oudste gemeentehuis van Leusden, gemeente-archief Leusden 1 mei - 1 aug - 1 nov - 1 feb ('88) Mulder 79 Van de redactie Voor u ligt het 1ste nummer van de 3e jaargang van ons verenigingsor gaan. Met een vernieuwde redactie zijn we hard aan de slag gegaan. Mej. Marieke Knuijt en de heer J. Renes kwamen de redactie versterken. Helaas was het de laatste keer dat Jan Jehee aan ons blad meewerkte. Hij nam altijd het voortouw en wist het verenigingsorgaan elke keer weer op tijd te laten verschijnen. Jan Jehee heel hartelijk dank voor al je werkzaamheden Drukkerij Mulder te Leusden gaat de uitvoering van ons blad verzorgen. We hopen dat het de duidelijkheid van ons blad ten goede zal komen. Van het bestuur Grenswijziging van de baan. De dreigende grenswijziging bij Oud - Leusden is door het Provin ciale bestuur geheel teruggenomen. Alles blijft dus bij de oude situatie. Vanzelfsprekend verheugen wij ons daarover en zo heeft alle actie, die hiertegen vanuit Leusden is gevoerd toch succes gehad. Stallen en rijtuigen. De grote zaal bij Schimmel in Woudenberg was gevuld voor de avond van de vier samenwerkende oudheidkundige verenigingen waarin dhr. G. van Ipenburg de glorietijd van de paarden op de grote buiten plaatsen weer opnieuw tot leven bracht. De film van de fam. Wisman over het draaien van een wagenwiel bij smederij Tolboom was hierbij een heel interessante en gewaardeerde aanvulling. Een redelijk aantal bezoekers uit Leusden was aanwezig. De verenig ingen organiseren om beurten een dergelijke avond zodat ook Leusden in de komende jaren aan bod komt. Zaterdagmorgen 23 mei "De Boom". Die morgen zullen wij o.l.v. dhr. Wanner een bezoek brengen aan Huize "De Boom". Voor aanmelding zie de uitnodiging voor de leden vergadering. Straatnamengids gemeente Leusden. In januari is efficieel dit boekwerkje ten doop gehouden in een bij-

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 2