PROCES-VERBAAL Gemeente Stoutenburg. Gemeente Leusden. zitting van het hooVdstembureau, bedoeld In artikel 01 der Kieswet. 82 'Artikel 91 der Klertr. VAN DE PROCES-VERBAAL van de zitting van hel hoofdstembureau lol hel vaststellen van.de uitkomst der stemming gehouden op SO MD lil# ter vertdeziag de leden van den Raad der gemeente STOl'TENBl'RG Het hoofdstembureau neemt zitting in het slemlokaal des namiddags te - ure Hel lioofdslemburrau steil len aanzien van iedere lijst, in de volgorde van hare nummenng. vaat het aantal atetnmen op ieder der candktateo uitgebracht hel stcmcijfer van de lijst. De voorzitter maai.1 bekend, dal de ak^ verkregen uitkomsten zijn de volgende LIJST No. I. "AAM r\ VOlHUTTtAS BIDMAAB. i. KOUT Jéhi N. SCHOTHORST VAN, H. J DOHSKLAAR VAR. J. LUST N«. 2. 2/ JZ Z xaam en voorixttera nvXLD VAM. C. MtRCfl WAM Ml, V. ZARDRRIRK VAR, H. rOUI/ILXR. 0. hourdmar. l Z S IWT. m. KLOOrra VAR T. 1. JZ LAAR VAR. 4. "«■«O. VAR DO. V. z 6/ URDU. VAR DKR. A. STEMCUTTN 7Z2 Er zijn door de in het lokaal aanwezige kiezers bezwaren ingebracht. En ra na afloop van dit een en ander proces-verbaal opgemaakt in tegenwoordig heid van allen, die zich in het lokaal bevonden Gedaan te STOUTENBURG. den 20sten Mei 191». (was geLI Voor utter VOOR AF8CHRIFT Oe VoorzttUr osn ktt Hoo/VatmUrnrtAm. i *r U/vuM 83 2. Stoutenburg 1919 - 1969. Gedurende de gehele periode was het aantal raadsleden gelijk aan het minimum, dat de gemeentewet voorschrijft: zeven. Dat had met het aan tal inwoners van de gemeente te maken. Begin 1919 telde Stoutenburg 1001 inwoners (2). Door natuurlijke groei nam dit aantal wel toe, bijv. 1189 in 1928 (3), maar na de Tweede Wereldoorlog was Stouten burg nog steeds een gemeente met een geringe bevolking: in 1949 waren er 1952 inwoners (4). Veranderingen qua politieke verhoudingen hebben zich in een periode van 50 jaar niet voorgedaan. Steevast behaalde de lijst van rooms- katholieken 5 zetels, terwijl de resterende 2 plaatsen door pro testantse vertegenwoordigers werden ingenomen. Van een plaatselijke partijpolitieke organisatie was pas in 1962 sprake, toen een K.V.P. lijst werd ingediend. De laatste twee vertegenwoordigers voor de protestantse lijst van 1966 van nederlands hervormde signatuur zie lijst 2 in 1931 vinden we in 1969 terug op de lijsten van de S.G.P. A. van Schot horst en van de A.R.P. M. van Ravenhorst Samenvattend kunnen we dus opmerken dat er hier nauwelijks van poli tieke organisatie sprake was. In de buurgemeente Leusden was het al niet anders.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 4