95 Van de redactie Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" Het tweede nummer van de derde jaargang is weer uit. BESTUUR Wij als redactie zijn zeer blij met de nieuwe uitvoering van ons blad. We hopen dat u de vernieuwde versie ook kunt waarderen. Voorzitter R. Polak Voor op- of aanmerkingen kunt u steeds bij de redactie terecht. Beverhoeve 26, Leusden Denkt u nog aan kopij voor het derde en/of vierde nummer 033 - 941183 Verder wensen wij u een zonnige zomer toe en veel plezier bij Secretaris W.A. van de Wetering het lezen van het blad. Landweg 301Leusden 033 - 946289 Penningmeester A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 Van het bestuur Coördinator werkgroepen J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden In de afgelopen periode op dinsdag 24 maart hadden wij onze leden 033 - 942056 vergadering met in het tweede gedeelte de lezing van dhr. Wanner over Bestuurslid A. van Kooy "De Boom".Helaas moest dit door tijdgebrek beperkt worden. Met dhr. W. van Amersfoortstraat 59, Achterveld Wanner is inmiddels contact opgenomen zodat de volledige tekst met 03425 - 2395 vele interessante gegevens voor de vereniging behouden blijft. Voor de excursie op 23 mei hebben alle betrokkenen bericht ontvangen. WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" Zoals men uit de krantenberichten heeft kunnen vernemen, is de fiets tocht langs de oude boerderijen o.l.v. dhr. Schouten en dhr. van Kooy 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap op 15 mei en 29 mei nog eens herhaald. In een verder verschiet wordt 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie al gedacht aan een nieuwe route door een ander gedeelte van de gemeente 3. Educatie 4. Historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Straatnamenqids. In verband met hierover gestelde vragen verzoeken wij onze leden, die hierin onjuistheden hebben vastgesteld, dit ter kennis te brengen Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- van ons bestuurslid dhr. van Kooy. In het nieuwe seizoen kunnen wij Donateurs 10,- dan op een praat/contactavond alle opmerkingen de revue laten passeren Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 en aan de gemeente de wijzigingen, die naar onze mening noodzakelijk Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 zijn, doorgeven. Redactie M. Vroon-Roubos, J. Renes, M.J.F. Knuijt Valleikanaal. Redactieadres Mw. M. Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden Op de contactavond van 28 april is onder meer gesproken over de expo 033 - 940126 sitie betreffende het jubilerende Valleikanaal. Er is al een commissie Afbeeldinq omslaq Vroeqere raadsqebouw Stoutenburq, gevormd, die nu voorzichtig naar buiten treedt. Gedacht wordt aan gemeente-archief Leusden begin november, zodra definitieve data bekend zijn, hoort u dit uiter Kopijdatum 1 auq - 1 nov - 1 feb - 1 mei aard. Dit geldt ook voor de andere plannen voor het winterseizoen dat Drukkerij Mulder nu nog ver weg lijkt. M1WM1111

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 2