104 De lezer kan zelf nagaan, of en hoe landelijke ontwikkelingen in Leusden doorwerkten. Een paar aanzetten hiervoor worden nu gegeven. Net als in veel plaatsen nemen we in de jaren '70 een progressieve concentratie waar. Ook in Leusden wilde evenwel niet iedereen de weg naar de meerderheidsstrategie volgen. Het raadslid J.C.T. Kuij- pers verliet de P.v.d.fl. om in 1974 met een eigen lijst verder te gaan. Wie eerst nog dacht aan een locaal D.S. '70-effect kwam bedro gen uit als Gemeentebelangen (niet te verwarren met de bijna-naam- genoot van 1969) deed Kuijpers in 1978 opnieuw een gooi naar het raadslidmaatschap, nu voor de laatste keer. Toen Kuijpers na een lange carrière uit de raad stapte, was het met de groepering Gemeen tebelangen spoedig gedaan. Uan continuïteit in de raad was bij hen eigenlijk geen sprake. In 1982 vertrouwden de kiezers de behartiging van hun belangen weer aan de traditionele partijen toe. Uit de diagrammen blijkt ook dat de weg naar het C.D.fl. niet glad verliep. In 1969 en 1974 trokken C.H.U. en A.R.P. gescheiden op. Normaal gesproken zou dat niet zo vreemd zijn. In veel gemeenten was dit immers ook het geval, maar in Leusden zou je tegen de achter grond van het gezamenlijk optrekken in de jaren '60 iets anders ver wachten. Waren de opvattingen -en de mensen- binnen de partijen ver anderd De conclusie lijkt gewettigd, dat het plaatje van Leusden in de loop van de jaren '70 steeds meer overeenkomst ging vertonen met het lande lijk beeld. Gezien de veranderende samenstelling van de bevolking is dat ook logisch. In onderstaande grafiek is de uitbreiding van de be volking in de jaren '70 zichtbaar gemaakt (18). Opmerkelijk is de sterke groei in de jaren 1971-1977. Tegelijkertijd valt op, dat de 2 extra hierdoor beschikbare zetels aan de niet chris telijke partijen U.U.D. en P.v.d.A. toekomen. Het is moeilijk te zeg gen of de groei van Leusden, dan wel landelijke factoren hiervan de oorzaak waren. Het herstel van het C.D.A. -alsmede de ene G.P.U./S.G.P. zetel- in 1978 wijst misschien in de tweede richting. 105

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 7