GECOMBINEERDE LIJST C.H.U.-A.R. iStemt cp ONZE CANDIDATEN 106 107 Alom valt te horen dat het lidmaatschap van de raad een steeds groter beslag op de mensen legt; het eist tijd en energie. Of hiermee de snelle wisseling van raadsleden samenhangt, is onduidelijk. Er zijn ook andere factoren, maar opmerkelijk is het verloop wel. Van 1974 tot 1978 werden de 15 zetels achtereenvolgens door maar liefst 21 personen bezet. Aan het eind van dit verhaal is het verleidelijk ook op de jongste verkiezingsuitslag in te gaan. Maar wat zal de historicus, die ge wend is afstand te bewaren, nog opmerken over een uitslag die al zoveel pennen en monden in beweging bracht. Misschien is een wens gepaster. Moge de volgende uitslag weer meer een afspiegeling zijn van het landelijk beeld. Als de kiezers tegen die tijd de lokale omstandigheden daarvoor rijp achten, zullen alle partijen stellig tevreden zijn. drs. R. Polak. Bijlage 3. Samenstelling van de raad der gemeente Leusden (1969-1986) (10). H. DE WILD. Onze lijstaanvoerder Is een bekend pluimveehandelaar In deze gemeente. Is jaren lid van de gemeenteraad en Ker- keraad. Voorzitter van de School met de Bijbel en van de Gezinsverzorging, uitgaande van de Ned. Herv. diaconie. H. R. VAN MAANEN. Ambachtsman bij de Nederlandse spoorwegen. Heeft zitting In gemeenteraad, Kerkeraad der Ned. Herv. gemeente, Bestuur School met de Bijbel en Stichting Jeugdbelang. J. VAN DE LAGEMAAT. Landbouwer. Heeft reeds twaalf jaar zitting In het college van Burgemeester en Wethouders. Hij Is Heemraad van het Waterschap van de Helllgenbergerbeek en Voorzitter van de plaatselijke fokvereniging. J. VAN BENTUM. Fouragehandelaar. Zittend raadslid. Diaken der Geref. Kerk en Bestuurslid van de School met de Bijbel G. APELDOORN. Landbouwer. Zittend raadslid. Hoofdingeland van het reeds eerder genoemd waterschap. Bestuurslid van de plaatsel Ijke Coöp. Boerenleenbank. G. VAN DER WEL. Kweker. Zitting In Vellingbestuur en Wonlngadvles-com- missle. W. ESSER. Bedrijfsleider Bouwbedrijf. Penningmeester van de Ned. Chr. Bond van Werknemers In de Hout- en Bouwnijverheid. Plaatselijk vertegenwoordiger van het Soc. fonds Bouwnijver heid en het fonds „Draagt Elkanders Lasten". 1969 lijst 15.G.P. niemand verkozen (lijst trekker was A. van Schothorst) lijst 3. P.v.d.A. J.C.T. Kuijpers J.J. Mandemaker lijst 5. K.V.P. liJ.A. van Zandbrink J.H. van Dijk Jac. Berg L.R. Huurdeman H.8. Ossendrijver li jst 7. D'66 liJ.F.H. van Spaendonck lijst 9. Gemeentebelang niemand verkozen (lijst trekker was P.A. Grootendorst) 1974 li jst 1K.V.P. W.A. van Zandbrink (W) A.M. van de Berg *1 H.A.M. Kitselaar *2 lijst 2. A.R.P. H.R. van Maanen lijst 4. C.H.U. H. de Wild* G. Woudenberg in oct. 1970 vervangen door A. Meinema lijst 6. G.P.V. niemand verkozen (lijst trekker was J. de Rijke) lijst 8. V.V.D. mr. W.H. Bijleveld (lil)*1 J.J. van Heiten *2 *1 in dec. 1972 vervangen door J. Wagenaar (W) *2 in nov. 1969 vervangen door G.G. van Tiel lijst 2. C.H.U. G. Woudenberg P. Voormolen

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 8