112 Programma periode augustus tot en met december 19B7. Zaterdag 29 augustus - deelname aan de Culturade. Evenals voorgaande jaren zal onze vereniging daar met een stand vertegen woordigd zijn. De Culturade wordt ditmaal gehouden in de Korf waar wij met nog enkele verenigingen een plaats in de hall hebben. De totale op zet is wat anders dan vorig jaar en nu meer geschikt voor het verstrekken van informatie. baandag 7 september. <;f~* Op die dag zal de werkgroep "Duiventoren" in gezelschap van de commissie Welzijn een bezoek brengen aan de duiventoren behorend bij huis Hei ligenberg om 19.U.30. Zaterdag 12 september - Open Monumentendag. Dit is een landelijke aktie uitgaande van het ministerie van W.V.C. ten doel hebbende een groot aantal historisch interessante objecten geduren de één dag gratis voor het publiek open te stellen. Mede op verzoek van de gemeente Leusden zal de H.K.L alhier de organisatie op zich nemen. Er wordt een route ontworpen langs de opengestelde monumenten waar de toren van Oud-Leusden en enige historische boerderijen in ieder geval in opgenomen zijn. De gegevens zullen in een informatieblad worden samengevat en in de pers zal hier ook aandacht aan worden besteed. Dinsdag 22 september - De Kit eerste praat-/contactavond. In het nieuwe seizoen is ons onderkomen voor deze bijeenkomsten weer de Geertrudishof bij de Hamersveldseweg, tenzij anders aangegeven steeds om 20.00 uur. Deze eerste avond vergadert daar de commissie duiventoren en zijn ooL*^ verder alle leden welkom, mogelijk met nieuwe ideeën of verhalen over historische vondsten in de vakantieperiode. Dinsdag 13 oktober - Bezoek aan de Oudheidkamer van de Stichting Oud- Woudenberg. Deze avond zijn wij welkom bij onze naaste buren. De oudheidkamer al daar op de zolderverdieping van het gemeentehuis bevat tal van interes sante zaken zoals bijvoorbeeld de plaatselijke klederdracht. De histo rie van Leusden en Woudenberg ligt zo dicht bij elkaar dat het voor veel leden echt wel de moeite waard is om daar een kijkje te nemen. Om 20.00 uur worden wij daar verwacht. Het Woudenbergse gemeentehuis bij de Poort is gemakkelijk te vinden. Voor deze en voorgaande bijeenkomsten wordt geen afzonderlijke uitno diging meer verzonden. 14 tot en met 21 november expositie over de historie van het Valleikanaal Deze expositie zal plaats vinden in de kelder van het gemeentehuis. Op dit moment kan nog geen mededeling gedaan worden omtrent de ope ningstijden. Ter zijner tijd volgt nadere informatie. Dinsdag 17 november - De Korf-avond met de regioverenigingen. Ingepast in het voorgaande is er een gemeenschappelijke bijeenkomst met de verenigingen Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude waarbij het "lleikanaal centraal staat. In het kader van de reeds enige jaren bestaande samenwerking is ditmaal Leusden de organiserende vereniging. Dinsdag 15 december - De Kit tweede contactavond. Op deze avond kunnen de binnengekomen bemerkingen over de straatnamen- gids aan de orde komen. Zie ons vorige nummer waarin verzocht werd ge gevens ter kennis van de heer van Kooij te brengen. Geschiedenis van landgoed "De Boom". Alvorens met de geschiedenis van het landgoed "De Boom" te beginnen kan men zich de vraag stellen: Wat is een landgoed fcn landgoed is in feite een eenheid van landerijen, bossen, waterpartij- al of niet aangevuld met boerderijen en woningen. Het centrale punt wordt dan gevormd door het landhuis, veelal omringd door park, tuin en vroeger boomgaarden. De grootte van een landgoed kan onderling variëren. Het landhuis of villa is het centrale punt, is herkenbaar in een streek en draagt ook wel de naam van "buitenplaats". Tuinen waren vaak ommuurd, enerzijds ter bescherming tegen wind en koude, anderzijds om een al te gemakkelijke inloop tegen te gaan. Op het landgoed "De Boom" is de tuinmuur nog gedeeltelijk in stand ge bleven, op den Treek ziet u de schamele resten nog zeer duidelijk, ko mende vanaf de richting Vieweg.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 3