De boom waaraan het landgoed zijn naam te danken heeft. (Coll. G.Wanner) 117 Amsterdammers, de taak van de Lunterse beek overnam. Bij de aanleg trok men sloten door het gehele gebied naar de Lunterse beek toe. Het was dus zeer duidelijk een afwatering in Z.U.-richting. Iets waar onze voorou ders, niet beschikkende over moderne waterpasinstrumenten, bewust reke ning mee hielden. Niettemin schiep de waterhuishouding vaak grote moei lijkheden. Er moesten langs de beek versterkingen worden aangelegd om haar te beletten veelvuldig buiten de oevers te treden. Daardoor ont stond "de beekswal" die u nog duidelijk aantreft langs de beek aan de zijde van het boscomplex. Het "wachtlopen" langs de beek was ook een steeds terugkerende zaak, want men moest het mini-slaperdijkje goed in de gaten houden, wanneer het water in de beek werd opgestuwd richting ^J.em en ook omgekeerd. Het gehele complex rond huize "De Boom" is aangelegd door de tuinar- chitekt Copijn, nazaten daarvan zijn nu nog bekend als boomchirurgen. Zoals reeds gezegd, een 30-tal boerderijen behoort tot het bezit. Be halve de eerder genoemde verervingen, zijn zij voor het grootste deel aangekocht tussen 1879 en 1900. Mr. A.J. de Beaufort volgde hetzelfde systeem als vroeger Mr. W.H. de Beaufort op de Treek. Hij kocht los land, bossen, woningen en boerde rijen, waaronder 7 boerderijen die vroeger behoorden tot de "26 vrij hoeven van de Leusderberg" (1). De oudere Leusdenaren van agrarische afkomst kennen nog de verhalen over het plaggen steken op de Leusderheide voor schapenmest. Het hou den van schapen en niet te vergeten bijen waren behoorlijke bronnen van inkomsten. De aankoop van de 7 hoeven vond plaats in de volgende jaren: 1890 de Drift, 1893 de Burgwal, 1895 de Pothsland, 1896 de Kleine Pol, 1900 Groot Sandbrink, 1910 de Grote Pol en in 1919 door ruil met de Treek, ^Je Heuvel, vroeger genaamd de Kleine Burgwal. In 1910 werd de Kleine Pol geruild met enkele bezittingen van de R.K. kerk te Hamersveld. Als afronding van het landgoed, voor zover het de "vrijhoeven" betreft, werd in 1955 tenslotte Ruitenbeek aangekocht. Totaal dus 9 hoeven (vrijhoeven), immers 2 stuks namelijk Het Hek en Middeluroek waren reeds door vererving in bezit gekomen. Ook de overige boerderijen met landerijen werden rond genoemde jaren aangekocht, zoals in de buurtschap Asschat en Moorst, tussen 1889 en 1911

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 5