142 Tijdens een lezing door de heer Nieuwenhuyzen voor onze Historische Kring, werd het volgende uit zijn mond genoteerd: "Op een goede dag kreeg meneer Nieuwenhuyzen 's avond bericht dat de volgende ochtend hoog, koninklijk bezoek te verwachten was. Het moest geheim blijven, maar Provinciale Waterstaat wilde toch graag een "pad" van planken klaar hebben voor koningin Wilhelmina. De volgende ochtend werd dus snel een provisorisch pad klaar gemaakt. Toen de koningin arriveerde, voorzien van stevige laarzen, stelde men voor over het "pad" langs de werkzaamheden te lopen. Waar de koningin besloot de andere kant op te gaan. Meneer IMieuwenhuyzen wist dat daar een groep mensen werkte die wel eens lastin waren. Een die nogal recal citrant was, was zelfs apart gezet, helemaal achteraan om kruiwagens te teren, geen leuk werkje. De koningin zag hem achteraan staan en vroeg aan haar begeleiders waarom hij daar alleen stond. Men gaf haar ontwijkende antwoorden, de teerlucht was niet zo prettig etc. Koningin Wilhelmina liep toen naar de man toe en begroette hem met een goede morgen. De man was kennelijk verbaasd en gaf een brommend antwoord. Ze vroeg hem toen of hij dit werk graag deed. Iedereen vreesde een op recht antwoord, maar de man was zo verlegen nu, dat hij antwoordde: ja juffrouw". Waarschijnlijk deed hij hiermee de waarheid geweld aan. 1 iuwwrrr Het vullen van de zakken met zand. De commandant had één prettige en één onprettige mededeling aan de grondwerkers. De onprettige was: man nen we moeten hier 200 zakken vullen, de prettige: er is zand genoeg 143 De Liniedijk: onderdeel van de Grebbelinie. Iedere Leusdenaar jong of oud, kent de Liniedijk, liggend bij het Vallei kanaal. Toen ik pas in Leusden woonde, dacht ik dat de Liniedijk was ontstaan bij het graven van het Valleikanaal in 1937. Dat bleek gedeel telijk waar te zijn; de Liniedijk op zichzelf is veel en veel ouder, maar werd tijdens het graven van het Valleikanaal met grond van het Valleikanaal opgehoogd. De onverhoogde Liniedijk is nog te zien bij de Zwarteweg richting boerderij "de Mossel". De Liniedijk werd aange- egd tussen 1742 en 1755. Hij behoorde bij de Grebbelinie, een militair verdedigingsstelsel in de Gelderse Vallei. Hier moest de vijand uit het Oosten tegen gehouden worden. De Liniedijk liep van het riviertje de Grebbe, bij de Grebbeberg in Rhenen tot de Zeedijk bij Bunschoten. De bedoeling van deze aanleg was het gebied voor de dijk onder water te zetten en vanuit de schansen de vijand te beschieten en te verjagen. Mocht dat niet lukken dan moest de vijand zolang tegen gehouden worden tot de Hollandse Waterlinie gereed was. Deze liep van Muiden tot Gorin- chem. Het idee om dit verdedigingsstelsel aan te leggen stamde al uit de Tachtigjarige-oorlog (1568 - 1648). Met de aanleg van de Linie dijk werd begonnen tijdens de Oostenrijkse Successie -oorlog (1740 -1748). Maria Theresia, een drieëntwintig-jarige prinses, was haar vader, keizer Karei VI, opgevolgd in Oostenrijk, Hongarije, Bohemen, Silezië, de Zui delijke Nederlanden nu België enz. Haar vader had voor zijn dood allerlei bondgenootschappen gesloten, zodat zijn dochter hem rustig kon opvolgen. Maar haar vader was nog maar net gestorven, of ze werd aan alle kanten aangevallen. De koning van Pruisen wilde Silezië hebben, de koning van Beieren Bohemen en de Franse koning de Zuidelijke Neder landen. De Republiek van de 7 Verenigde Nederlanden (de voorloper van ns koninkrijk) steunde Maria Theresia en zag met lede ogen aan dat Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden ging bezetten. Toen ook Maastricht, Bergen op Zoom en Zeeuws Vlaanderen door de Fransen werden bezet, be sloot men dat er snel met de verdedigingswerken, waaronder de Grebbe linie, begonnen moest worden. De oorlog was al lang voorbij, toen in 1755 de Grebbelinie onder leiding van de knappe Menno van Coehoorn werd voltooid. Wat was er zoal aangelegd Teneerste een wal, de Liniedijk die je ook langs Leusden ziet lopen. Daarop werden dwarskaden aangelegd. Bij ons in de buurt de Roffelaarsekade en de Asschatterkade. Daartussen ontstond

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 10