128 Van de redactie Vijftig jaar geleden werd een begin gemaakt met het graven van het Valleikanaal. Het vierde nummer van het orgaan van de Historische Kring bevat artikelen van diverse medewerkers over het Valleikanaal. De schrijvers en schrijfsters van de artikelen hebben hun best gedaan de tekst zo op te stellen, dat de leerlingen van groep 7 en 8 van de basis school deze ook kunnen lezen. Elke basisschool ontvangt een aantal exem plaren van ons tijdschrift. We zijn ons ervan bewust dat in dit nummer lang niet alles over het Valleikanaal vermeld is. Wie nog meer weet, sture zijn of haar artikel in voor no. 1 van de vierde jaargang. Wij houden ons aanbevolen. Verder raden we allen aan ook de tentoonstelling over het Valleikanaal van 14-21 november te bezoeken in de kelder van het Gemeentehuis. We hopen dat jong en oud geniet van de artikelen in dit nummer. Van het bestuur In de afgelopen periode was onze vereniging op meerdere plaatsen weer aktief. Zo was er op 29 augustus de deelname aan de Culturade waar vele Leusdenaren belangstelling voor onze stand toonden. De open monumentendag, een landelijk gebeuren op 12 september, gaf de mogelijkheid daar te komen waar men anders niet mag komen zoals het to rentje van Oud-Leusden en de Heiligenberg. De meestal fietsende deelne mers hebben hiervan zeker gebruik gemaakt. Op 12 oktober zijn wij met een groepje leden op bezoek geweest bij de Oudheidkamer te Woudenberg. Er zijn dia's vertoond, de klederdracht kwam aan bod en de Woudenbergse bestuursleden hebben zich beijverd ons zoveel mogelijk van hun historische bezittingen te laten zien. Voor degenen, die hier niet bij konden zijn, geven wij nog even door dat de Oudheidkamer is geopend iedere tweede vrijdag in de maand van 19.00 tot 21.30 uur. In de maand oktober is ook de "Fietskalender" uitgebracht door de Rabo- banken Leusden-Achterveld in samenwerking met onze vereniging. Deze presentatie mag zeker een succes worden genoemd. Onze leden hebben in middels allen een exemplaar ontvangen. Tijdens de hierboven vermelde monumentendag mochten wij ons honderdste lid inschrijven in de persoon van mevrouw Takken. Zonder de inzet van 129 mevrouw Lufft, die in het Trefpunt in enkele uren tijd meerdere leden wist in te schrijven, was deze mijlpaal niet bereikt. Hiervoor graag een eervolle vermelding. In het eerste nummer van het nieuwe jaar zullen wij onze volledige ledenlijst opnemen. Hier worden ook aan toe gevoegd de ruim veertig leden, aan wie op de jaarvergadering van de Rabo-bank een jaar gratis lidmaatschap van onze vereniging is aange boden. Wij hopen dat velen van hen ook daarna hun lidmaatschap zullen voortzetten. De bekende uitgave van ons medelid C.v.d.Hengelthans wonende te Ipeldoorn, Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811 is in beperkte mate weer bij de auteur verkrijgbaar prijs 25, - Voor het gebeuren in november heeft iedereen inmiddels een uitnodiging ontvangen. Wij vestigen nog de aandacht op de hierna vermelde bijeen komst waarvoor geen afzonderlijk bericht meer komt: Dinsdag 15 december - De Kit, tweede contactavond. Zoals reeds eerder vermeld zal onder meer worden gesproken over de straatnamengids. Op- en/of aanmerkingen hierop kunnen al ter kennis van de heer van Kooij worden gebracht. Mogelijk komen ook de nieuwe namen in het gebied 't Ruige Veld aan bod. Jammer genoeg kunnen nog geen data worden genoemd voor het eerste nan jaar 1988. In ieder geval de jaarvergadering in maart en de excursie, waarvan wij een traditie willen maken, eind mei. Wij zullen u tijdig van de bijeenkomsten op de hoogte brengen. Het Valleikanaal Het ontstaan van het landschap. Heel ons land is ontstaan uit materiaal dat uit andere streken, door het water van de rivieren, werd aangevoerd. Heel lang geleden, reeds voor de vóórlaatste ijstijd, stroomde één van die rivieren hier door de Gelderse Vallei. Die rivier (de Maas bracht, in de loop der tijden, enorme hoeveelheden grint, zand en klei mee die, op plaatsen waar de stroming door minder hoogteverschil of bredere bedding geringer werd, werden afgezet. In Noord-Limburg, waar het terrein vlak werd, zakte het zwaardere materiaal, het grint, naar de bodem en zo ontstonden daar de

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1987 | | pagina 3