155 Verenigingsorgaan van de "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033 - 941183 W.A. van de Wetering Landweg 301Leusden 033 - 946289 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 A. van Kooy W. van Amersfoortstraat 59, Achterveld 03425 - 2395 WERKGROEPEN VAN 0E "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redactie Redactieadres Afbeelding omslan Kopijdatum Drukkerij M. Vroon-Roubos, J. Renes, M.J.F. Knuijt Mw. M. Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 Buitengoed "Leusderend" 1 mei - 1 aug - 1 nov - 1 feb Mulder Van de redactie Een nieuw jaar. Een nieuwe jaargang. Al weer de vierde jaargang van het orgaan van de Historische Kring. Waar blijft de tijd U vindt naast bestuursmededelingen en aanwinsten van de Historische Kring, in dit blad ook een verhaaltje rond 1814 uit de oude doos ver zameld door W.A. van de Wetering, een artikel over de geschiedenis van het Groene Kruis door J.J. Mandemaker en een bijdrage van J.M. Schouten over 50 jaar Don Bosco. U ziet voor elk wat wils. De copybus is nu ook weer zo goed als leeg. U zorgt voor nieuwe copy Van het bestuur Dinsdag 29 maart: ledenvergadering in "De Kit" om 20.00 uur. Zie bijlage. Ledenli jst. Aanvankelijk was het de bedoeling de gehele ledenlijst met -dit num mer aan alle leden toe te zenden. In het verleden is hier wel eens naar gevraagd. Omdat dit toch wel een kostbare publicatie wordt, heb ben wij voor een andere oplossing gekozen. Gelijktijdig met de jaar stukken op de vergadering zal ook de ledenlijst worden uitgereikt. Voor de toezending thuis geldt hetzelfde als voor de jaarstukken. Op aanvraag bij de secretaris wordt hiervoor zorg gedragen. Dit onafge- zien of men in de gelegenheid is de vergadering te bezoeken. In de toekomst zullen de mutaties in het ledenbestand regelmatig in het verenigingsblad worden opgenomen. Contributiebetalinq. Behalve door overmaking op de bankrekening ten name van de penning meester van de H.K.L. is betaling ook mogelijk in de pauze en na af loop van onze vergadering op 29 maart. Dinsdag 19 april; contactavond in "De Kit". Voortzetting van de be handeling van de Leusdense straatnamen in verband met de vorig jaar

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 2