164 165 periode van 48 dagen moeten die steeds weer vervangen worden. Aan de burgemeester: "ik wijs u op uw verantwoordelijkheid ten einde onaange naamheden te voorkomen". Vreemde troepen in de kost. De hierboven vermelde doortocht betrof voornamelijk buitenlandse leger eenheden. Deze moeten ook gevoed worden. Op 22 januari volgt het bericht: "ingevolge schikkingen van hogerhand zullen voortaan de uitdelingen der rations aan de Russische en Pruisische troepen door de burgemeesters der onderscheidene gemeenten moeten geschieden als zijnde de aannemers ge last hun dezelve uit te reiken. En dat de plaatselijke magten zullen moeten zorgen vragen om van de Chefs der Corpsen daarvoor bons te beko men, als bij gebreke vandien, alle verzuim deswegen ten hunnen schade en nadeel zal zijn". Op grond van deze bonnen werd de gemeente door de rijksoverheid weer "schadeloos gesteld. Welke omvang dit had, blijkt mogelijk nog wel uit de financiële stukken. Dat deze troepen hier in Leusden gelegerd waren, staat wel vast. Voorlopig willen wij het hierbij laten en gaan de honderd en zeventig jaar oude papieren weer terug in de doos. door de heer van de Wetering. Geschiedenis van de gezondheidzorg in Leusden door J.J. Mandemaker Oprichting Groene Kruis Op initiatief van dr. H. Visscher, praktiserend geneesheer te Leusden, wordt op 4 december 1906 te Bavoort de oprichtingsvergadering gehouden van de Vereniging "Het Groene Kruis". De initiatiefnemer zet voor een talrijk opgekomen publiek op duide lijke wijze uiteen "in een keurige boeiende rede" wat doel en streven van de Groene Kruisbeweging is. Deze beweging in 1902 gesticht door de predikant Fleischer en de arts Poolman is zodanig gegroeid, dat er op 1 juli 1906 in ons land 261 verenigingen waren met ruim 78.000 leden. Het doel van het Groene Kruis is in het kort: a) zorg voor zieken en b) zorg voor gezonden. De voorzorgsmaatregelen genomen voor gezonden bestaan in het bevorderen der hygiënische toestanden, zodat tal van ziekten kunnen worden voorkomen. Maar wat doet het Groene Kruis nu voor de zieken 1) Het richt sanatoria op, 2) het tracht te voorzien in de behoefte aan geschoolde ziekenverpleegsters, 3) het neemt de wijkverple ging ter hand, uitgeoefend door zogenaamde wijkzusters, 4) de vervanging van de baker door een zogenaamde pleegmoeder die speciaal tot dat doel wordt opgeleid en 5) het verstrekken van verplegingsmateriaal. Het eerste streven van de nieuwe vereniging moet zijn het aanschaffen van de volgende artikelen ten behoeve van het magazijn: brancards, dak- heffers, ijszakken, inhalatietoestellen, kroepketels, windkussens, onder steken, tochtschermen, enz. Dr. Visscher die eindigt met de uitroep "Van allen voor allen", heeft niet tevergeefs gesproken: 87 aanwezigen melden zich aan als lid der nieuw op te richten afdeling van het Groene Kruis. Het voorlopig be stuur wordt als volgt samengesteld: H. van de Knoop, eerste voorzitter, W. Derksen, tweede voorzitter, S.J. Deetman, eerste secretaris, G. van Raay, tweede secretaris, C. Geertsma, eerste penningmeester, A. Pothoven tweede penningmeester, 5. kolfschoten, A. Lagemaat en dr. H. Visscher, commissarissen. In de vervolg-vergadering op 26 februari 1907 wordt het voorlopige be stuur definitief. Er komt ook geld in het laadje, want dr. Visscher kan mededelen dat giften zijn toegezegd door: Mr. A.J. de Beaufort 100,00 Mr. W.H. de Beaufort 100,00 Mr. 5. Vening Meinecz 100,00 Mr. H.J. Boissevain 25,00 B.H. Schroder 25,00 Bij de aanwezige leden wordt contributie geind. Naam en werkgebied der vereniging In de eerste jaarvergadering "aan den Mof" op 11 februari 1908 wordt de naam van de vereniging vastgesteld als "Groene Kruis Leusden, Stoutenburg' en Omgeving". Enkele jaren later wordt de definitieve naam "Groene Kruis, afdeling Leusden en Stoutenburg". Onder Stoutenburg is in dit verband te verstaan de voormalige gemeente van die naam, die in 1969 met de gemeente Leusden fuseerde. Tuberculose en wijkverpleging Op 30 januari 1908 stelt het bestuur in het Rosbeyart tevreden vast dat de levensvatbaarheid van het Groene Kruis in onze gemeente duide lijk is gebleken; zij neemt nu een eerste plaats in onder de dorpsver enigingen. Het Groene Kruis is nu sterk genoeg om ook de behartiging der tuberculosebelangen op zich te nemen. In gezinnen waar tuberculose

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 7