Ik zeg, je bank moet dicht in ae buurt zijn... Rabobank 9 RILEAS Inderdaad. Geld moet u bij de hand hebben. Betalingen moet u even kunnen regelen. En daarom moet uw bank dicht in de buurt zijn. Voor de Rabobank hoeft u niet ver te gaan... Buurtbank. Rietveld Leusden Assuranties U kunt bij ons terecht op Houtvester 11 VOOR AL UW VERZEKERINGEN VOOR EEN HYPOTHEEK OP MAAT VOOR EEN PASSENDE FINANCIERING 166 heerst, wordt reeds in alle opzichten goede raad verstrekt. Dit doet men door zogenaamde "enquêtrices"zijnde dames die geheel op de hoogte van zaken, met tact de mensen wijzen op wat zij doen en laten moeten. De eerste enquêtrice is mejuffrouw P. van der Knoop. Dr. Visscher die zegt zich in verbinding te zullen stellen met de Tuberculosevereniging te Amersfoort, heeft tevens een verrassende mededeling: "Als bewijs van sympathie voor den goeden arbeid van het Groene Kruis in deze ge meenten, en ter bevordering der belangen der ingezetenen, wenscht Douairière mr. Uening Meinesz een jaarlijksche bijdrage te geven, als gedeeltelijke bestrijding der kosten, die het eventueel aanstellen eener wijkverpleegster zouden eischen". In aansluiting op deze mededeling wordt de kwestie ziekenverpleging nader besproken. Er is met waardering kennis genomen van het bericht van pastoor Kok, dat de zusters der gestichten te Hamersveld en Achte- veld belangeloos hulp aanbieden. Waar toch acht men goed geschoolde zusters niet aanwezig. "Bovendien mogen wij niet vergeten, dat de ar beid van een wijkverpleegster een geheel andere is dan die van een gewone al of niet gediplomeerde zuster, en het bezit van een wijkver pleegster niets af zou doen aan de waarde en hulp der Zusters der Ge stichten." De bestuursvergadering van 20 januari 1913 wordt beheerst door het thema "eventuele wijkverpleging". Het wordt beter geoordeeld de wijkverpleging wel ter hand te nemen, maar niet te doen uitgaan van het Groene Kruis, of uitsluitend vóór het Groene Kruis. Een comité wordt gevormd met het doel "bevordering der belangen der ziekenver zorging". Deze voorzichtige aanpak schijnt te zijn ingegeven door een eerdere opmerking van pastoor Kok, dat, wanneer de gestichts- zusters niet verder zouden worden ingeschakeld, de belangstelling van het R.K. volksdeel wel eens af zou kunnen nemen. In de jaarver gadering van 20 januari 1913 wordt medegedeeld, dat het comité be staat uit douairière Vening Meinesz, mejuffrouw A.A.de Beaufort huize den Treek, mejuffrouw A.A. de Beaufort huize de Boom, ds. Schallenberg en dr. Visscher. Door het comité wordt in november 1913 opgericht "De Vereeniging tot bevordering van Ziekenverpleeging en Wijkwerk te Leusden en Stouten- burg" die ten doel heeft de zieken door eene zuster te doen helpen. Die zuster blijkt een diacones-wijkverpleegster te zijn wier aan stelling noch naam wordt genoemd. In 1919 wordt zij vervangen door een "vrije" verpleegster. Overigens wordt in 1921 besloten dat ge noemde vereniging op zal gaan in het Groene Kruis. (wordt vervolgd) 3834 CV Leusden Telefoon 033-94 17 94

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 8