Verenigingsorgaan van de "HIS10RISCHE KRING LEUSDEN" BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Coördinator werkgroepen Bestuurslid R. Polak Beverhoeve 26, Leusden □33 - 941183 W.A. van de üJetering Landweg 301Leusden □33 - 946289 A. Lakeman Hamersveldseweg 19, Leusden 033 - 942009 J.A. Huis in 't Veld Bruinhorst 28, Leusden 033 - 942056 C.P. Herder Hamersveldseweg 69, Leusden 033 - 941281 WERKGROEPEN VAN DE "HISTORISCHE KRING LEUSDEN" 1. Bibliografie, monumenten, boerderijen en landschap 2. Dialecten, veldnamen, beeld- en geluidsregistratie 3. Educatie 4. Klederdrachten en historische voorwerpen 5. Verenigingsorgaan en ledenwerving Contributie 20,- voor leden. Jeugd en gezinsleden 10,- Donateurs 10,- Rabo-bank Leusden, nr. 3359.92439 Giro Rabo-bank Leusden, nr. 278135 Redaktie Redaktieadres Afbeelding omslag Kopi jdatum Drukkeri j M.Vroon-Roubos, J.Renes, M.J.F.Knuijt Mw.PI.Vroon-Roubos, Hondsroos 5, 3831 CG Leusden 033 - 940126 'De Heiligenberg' in 1729. Reproduktie van een tekening uit het Rijksarchief te Utrecht 1 feb - 1 mei - 1 aug - 1 nov Mulder 199 Van de redaktie In deze laatste uitgave van het verenigingsorgaan in 1988 besteedt de heer R. Polak aandacht aan de naam 'de Heiligenberg' naar aanleiding van een onlangs verschenen dissertatie van A.D.A. Monna. Verder treft u in dit blad artikelen aan van de hand van de heren G. Wanner en H. Renes. De redaktie wenst u veel leesplezier, prettige feestdagen en een voor spoedig 1989. Van het bestuur Rabo leden Degenen die in het kader van deze bijzondere regeling vorig jaar sep tember als lid van onze vereniging zijn ingeschreven, hebben gelijk tijdig met ons vorig verenigingsblad het verzoek gekregen of zij hun lidmaatschap wilden voortzetten. Indien u tot op heden de bijgevoegde strook nog niet hebt ingevuld, verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen zodat u ook in 1989 ons blad blijft ontvangen. Toezending kan plaats vinden aan de secretaris, terwijl u het formulier ook bij één der andere bestuursleden kunt afgeven. Boekenui tleen Ook in het nieuwe jaar is het weer mogelijk om boeken te lenen uit ons verenigingsbezit. De heer Buurlage zal hiervoor zitting houden in 'de Kit' op de dinsdagen 10 januari, 14 februari en 14 maart, 's avonds van 19.00 tot 20.00 uur. Mede op zijn verzoek vestigen wij nogmaals de aan dacht op het feit dat de boeken de volgende uitleendatum moeten worden teruggebracht, tenzij u met hem hierover een speciale afspraak hebt ge maakt. V/itrines gemeentehuis Zoals de meesten van u in de plaatselijke pers hebben kunnen lezen, zijn onze vitrines in het gemeentehuis in gebruik genomen met als onder werp de tabaksteelt. Dit blijft zo tot februari, waarna wij op een ander beeld uit het Leusdens verleden gaan overschakelen. Met name denken wij dan aan de plaatselijke boerderijen. WOL-manifestatie In het kader van dit gebeuren in de 'Korf' is door onze vereniging op 18 november tweemaal een dia-serie getoond over het oude Leusden, beter

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 2