200 201 gezegd Hamersveld en Leusbroek. Mede door de gewaardeerde toelichting op deze beelden door de heer ÜJanner, bestond hiervoor veel belangstel ling. Vereniqinqsavond in Achterveld □m de Historische Kring ook daar wat meer in de belangstelling te breng en, hebben wij besloten ditmaal een avond in Achterveld te organiseren. Deze zal plaats vinden op maandag 23 januari 1989 aanvang 19.30 uur in 'd' Ouwe Peerdestal'tegenover de r.k. kerk te Achterveld. J.M. Schouten brengt een dia projectie betrekking hebbende op het oude Ach terveld en het oude Leusden. In het dorp Achterveld zal hieraan enige bekendheid worden gegeven. Het is een openbare avond, zodat er een be richt komt in de plaatselijke pers. Vanzelfsprekend zijn al onze le den en donateurs van harte welkom. Hiervoor wordt géén afzonderlijke uitnodiging meer verzonden. Het is dus praktisch om nu deze datum te noteren. Jaarlijkse ledenvergadering Deze vindt plaats op 14 maart. Hiervoor krijgt u te zijner tijd zoals gebruikelijk afzonderlijk bericht. Literatuur over Leusden 3: Archeologie en Oud- Leus d e n H. Renes Het is een goede gewoonte van provinciaal archeologen om een jaar overzicht uit te brengen, waarin de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen periode worden samengevat. In de provincie Utrecht ver scheen in 1976 het eerste deel, dat de jaren 1970 en 1971 behandelde (Van Tent, 1976). In plaats van een nieuwe traditie, bleek het echter een valse start, want bij deze ene uitgave bleef het. Althans tot voor kort. In mei 1988 verscheen een overzicht over de jaren 1980-1984 (Van Tent, 1988). Volgens het voorwoord is het de bedoeling een soort gelijk verslag over de jaren 1972-1979 alsnog uit te brengen. Het deel dat nu is uitgekomen bevat veel interessants over Leusden. Het waren immers de jaren waarin de opgravingen in Oud-Leusden plaats vonden. Van dit onderzoek wordt dan ook uitgebreid verslag gedaan. Overigens waren veel gegevens al eerder gepubliceerd in het tijdschrift Flehite (Van Tent, 1985) en in de Leusder krant. Jaarlijkse excursie De excursie is gepland voor einde mei, het is nog te vroeg om daar nu meer over te kunnen zeggen. Contributie 1988 Er is helaas nog een klein aantal leden dat de contributie over dit jaar nog niet heeft voldaan. De penningmeester verzoekt met klem nu per omgaande dit bedrag over te maken. De vereniging is niet armlastig, maar moet ook zelf aan haar verplichtingen voldoen. Mutaties leden administratie over het 3de kwartaal Nieuwe leden: Schoonderbeek, R. Kooyman-van Burgsteden, G.M. Braaf, F.A. Harst, W.J. van de Scheltussingel 56 Hessenweg 96 Krooneend 15 Duinroos Amersfoort Stoutenburg Leusden Leusden Het archeologisch onderzoek in Oud-Leusden was nodig door de aanleg van de Rijksweg A 28. Een proefonderzoek in 1982 leverde voldoende op om een uitgebreide opgraving te rechtvaardigen. In de jaren 1983 tot 1985 werd vervolgens een groot deel van het toekomstige wegtracé opgegraven. De oudste gevonden sporen zijn een pijlpunt en een ondui delijke grafheuvel uit de Bronstijd (ca. 2100 - 700 v. Chr.). In de Ijzertijd (ca. 700 - 0 v. Chr.) heeft er een boerendorp gelegen. Ook de sporen hiervan waren door zandwinning en bodemverbetering voor land- of bosbouw voor een deel onherkenbaar geworden. Na een korte onderbreking kwamen in de Romeinse tijd opnieuw mensen op de plek wonen. Omstreeks 300 n. Chr. bouwden ze een houten wachttoren, waar van de gracht en de fundering zijn teruggevonden. Vanaf het begin van de vierde eeuw lijkt het gebied opnieuw enige tijd onbewoond te zijn geweest, maar in de tweede helft van de zesde eeuw vestigden zich weer nieuwe bewoners. Uit de vroege Middeleeuwen (ca. 500 - 1000 n. Chr.) zijn een grafveld en een nederzetting ontdekt. Voor het eerst kunnen we voor deze periode de archeologische gegevens koppelen aan schriftelijke bronnen. Daardoor weten we zelfs hoe het dorp toen ge noemd werd: het was 'Lisiduna' dat in 777 door Karei de Grote werd geschonken aan de Utrechtse Sint Maartenskerk.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 3