208 209 Freule A.A. de Beaufort, in maart 1975 op 94-jarige leeftijd overleden. Deze foto werd gemaakt toen zij de 80-jarige leeftijd bereikte. Een stichting is een wat merkwaardige vorm onder de rechtspersonen en ondernemingsvormen die wij kennen, zoals NU., B.U., firma enzo voort. Een belangrijk voordeel is dat er geen dividenden of winsten behoeven te worden uitgekeerd -zo er van overschotten sprake mocht zijn- zodat er in feite geen roofbouw hoeft te worden gepleegd op het bezit. Anderzijds moet de stichting een ideëel doel voor ogen hebben. Bij de stichting 'De Boom' was dit in de eerste plaats het instandhouden van het landgoed, met daarnaast het steun verlenen aan instellingen, plaatselijke verenigingen en dergelijke, gebaseerd op een christelijke levensovertuiging. Dit echter ook weer voor zover de exploitatie-rekening zulks toelaat en onder goedkeureing van de fiscus. Het besluit van de eigenaresse tot het doen oprichten van een stich ting was uiteraard mede gebaseerd op het feit dat zij op de hoogte was van de omstandigheden van haar familie. Uererving aan familie leden zou de ondergang van het landgoed betekend hebben tengevolge van versnippering. In 1980, toen de stichting het eigendom verkreeg van het gehele land goed, had dit enige consequenties tot gevolg. Met deze omzetting ging een sanering gepaard van enkele verliesgevende takken van het bedrijf, onder andere de omvangrijke tuin, hetgeen gevolgen had voor het personeel. Hoewel de belangen van de daarbij betrokkenen centraal stonden, werd de omschakeling door veel personeelsleden en pachters met gereserveerdheid gadegeslagen en gevolgd. Men ver taalde dit als een 'buiten spel zetten' van Mejuffrouw de Beaufort en het overgeleverd worden aan een bestuur (Regenten nog wel waarvan men er slechts enkelen van nabij kende. Het heeft een paar jaren geduurd voordat het bestaande vertrouwen weer terug kwam. Be kend werd onder andere dat de voormalige eigenaresse deel bleef uit maken van het bestuur -tot eind 1973 was dat het geval- en gedurende deze tijd een eigen traditionele stijl aan het beleid wist te geven. Deze periode werd afgesloten op 6 maart 1975, toen de grondlegster van de stichting 'De Boom', onder zeer grote belangstelling na een sobere, doch stijlvolle rouwdienst in de dorpskerk, werd bijgezet in het familie-graf te Qud-Leusden. lilat gebeurde er daarna met het huis Zonder er veel reklame voor te maken dienden zich verschillende ge gadigden aan toen bekend werd dat er naar een passende bestemming werd gezocht. Dat wil zeggen, een bestemming, die overeenstemming vertoont met de doelstellingen van de stichting. De commerciële instellingen die belangstelling toonden werden eerst terzijde ge schoven zolang er belangstelling bestond uit de hoek van bejaarden- inrichtingen, instellingen op het gebied van de gezondheidszorg en dergelijke. Weldra bleek dat het huis slechts geschikt kon worden gemaakt voor bejaarden indien er intern ingrijpende veranderingen plaats vonden, gepaard gaande met zeer hoge kosten. Deze kontakten en besprekingen leidden niet tot een aanvaardbare oplossing. Inmiddels was er reeds een informatief gesprek geweest met de voor ganger van een overwegend Amerikaanse kerkelijke groepering, bestaande uit leden van verschillende kerkgenootschappen, zich noemende de 'Good News Christian Fellowship'. De wijze waarop het kontakt tot

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1988 | | pagina 7