1 224 een lamp op een gulden1 - twee tafels op zes gulden6, - negentien stoelen op negen gulden9, - gordijnen op vijf gulden5, - een turfkist op twee gulden2, - zes lakens op tien gulden10, - zes lakens op elf gulden11, - zes lakens op acht gulden8, - drie lakens op vijf gulden5, - hemden en divers op vier gulden4, - een lap linnen op vijf gulden5, - vier tafellakens op vijf gulden5, - zes sloopen op vijf gulden5, - zes sloopen op drie gulden vijftig cents3,50 sloopen en doeken op twee gulden2, - messen op een gulden1- jas op vijf gulden5, - buis op twee gulden vijftig cents2,50 vesten en divers op een gulden1- een kerkboek op vijf gulden5, - linnen zakken op zeven gulden7, - een geweer op een gulden1- een kist op een gulden vijftig cents1,50 twee spinwielen en haspel op drie gulden3, - gedroogde appelen op vijf gulden5, - boonen en divers op vier gulden4, - een bed met toebehooren op achttien gulden18, - een bed met toebehooren op zestien gulden16, - een bed met toebehooren op achttien gulden18, - een bed met toebehooren op zestien gulden16, - Transporteren 1287, - een bed met toebehooren op dertig gulden30, - een lessenaar en kleed op twee gulden2, - Op den zolder negentien mud koren op eenhonderdtien gulden110, - negen vim rogge op vierenvijftig gulden54, - boekweit op vijftig gulden50, - haver op vijfentwintig gulden25, - Op de hofstede een ladder op vijf gulden5, - 225 een haaf en stoel op vijf gulden5, - hakhout op tweehonderdvijftien gulden215, - droog rijshout op zesenzestig gulden66, - boomstokken op zes gulden6, - vreehout op tien gulden10> - sparren op twee gulden vijftig cents2,50 without op twee gulden vijftig cents2,50 bitterlingen teenden op vier gulden4, - vijftig mud aardappelen op vijfenzeventig gulden75, - twaalf korenzakken op zes gulden6, - In de schuur tabak op vierhonderdtien gulden410, - wortels op twee gulden vijftig cents2,50 Te veld staande rogge op zestig gulden60, - gemaakt goud en zilver tezamen op drieenzestig gulden vijf cents 63,05 twee horlogien en divers op achttien gulden18, - Bedragende de gewaardeerde goederen tezamen eene som van tweeduizend zeshonderdachtentwintig gulden vijfen vijftig centsf 2628,55 Onroerende goederen. Eene Boerenhofstede, genaamd "Murrikhoven"met daarbij behoorende bouw en weilanden, boschgronden, tuin, boomgaard, laan, bakhuis, schuur en erf, staande en gelegen te in de gemeente Leusden en op den perceelsgewijzen kadastralen legger dier gemeente bekend in sectie F nummers 283-284-285-286-290-291-292-293-294-295- 296-297-298-359-451-934 en 935 tezamen ter grootte van dertien bunders drie en dertig roeden zeventig ellen. door den overleden Reijer Pothoven aangekocht in openbare veiling den eenendertigsten Julij achttienhonderdertig ten overstaan van den te Amersfoort geresideerd hebbende notaris Johannes Schijvliet, in bijzijn van getuigen verleden en overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amersfoort, den negenden October achttien honderddertig, deel veertig numero eenendertig. door voormelde deskundigen gewaardeerd op- en alhier gebragt tegen de som van elfduizendachthonderd gulden f 11800, - Contanten: De rekwirant op- en aanvrager verklaart dat de gereede gelden bedragen de som van eenduizendtwaalf gulden vijfendertig cents in contante gelden en de sorn van twee duizendvijfhonderdvierendertig gulden tachtig cents in munt en bankpapier en alzoo tezamen drieduizend vijfhonderdzevenenveertig gulden vijftien cents.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1989 | | pagina 9