JUBILEUMKOLLEKTIE DRUKKERIJ MULDER Rabobank 64 De Kennemer Jubileumkollektie, 5® TEL. 033-946250 speciaal voor die hoogtijdagen, 25 welke om zon exklusieve - uitnodiging vragen. HAMERSVELDSEWEG 10A 3833 GP LEUSDEN niet meer, het werd van 3 tot 17 december 1917 afgebroken. De afbraak in kave lingen verkocht, vond wegens het thans zoo zeer gezochte oude eikenhout gereede afnemers; het bracht f 1.300,— op. Een balk uit het inwendige van flen molen in 3 Meter lengte en 30 c.M. in het vierkant, droeg nog het ingesneden jaartal 1702; de molen was echter veel ouder, hoewel natuurlijk af en toe deelen moesten vernieuwd worden. Ook op een kaart van Bernard du Roy uit circa 1766 staat dit vermeld, wat evenmin een ouderdoms- grens wil zeggen. Het bedrijf was niet meer loonend, coöperatieve maalinrichtingen in de omgeving deden hem den doodsteek en zoo moest wel de mulder zijn eeuwenouden vriend ter slachtbank voeren. Hij vroeg den Burgemeester schriftelijk vergunning voor afbraak die hem schriftelijk verleend werd zonder dat de Burgemeester de Regeering daarmede in kennis stelde. Dien molenaar treft dus geen blaam. Het treurige van de zaak is echter, dat indien de Burgemeester van Leusden, waar onder Bavoort ressorteert, zijn plicht had gedaan, de molen waarschijnlijk was behouden gebleven.- Heemschut en andere lichamen waren in 't geweer gekomen en er zouden waarschijnlijk wel middelen gevonden zijn om deze daar te behouden en zoo dat nog niet ging, was er dan het openlucht Museum te Arnhem ook nog niet waarheen deze had verplaatst kunnen worden? De plicht die bij een dreigende slooping van een oud gebouw op een Burgemeester rust, is om de Regeering hiervan in kennis te stellen. De aanschrijving van den Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht aan de Gemeente Besturen in de provincie Utrecht, waarnaar de Burgemeester zich heeft te gedragen luidt als volgt: Onderwerp Oude Monumenten Ik heb de eer U in herinnering te brengen den inhoud van mijn besluit van 15 augustus 1904 Nr. 1A.Z. (Provinciaal-blad Nr. 103 van dat jaar) betref fende de kennisgeving van voorgenomen slooping, verbouwing of herstel ling van oude monumenten. Voor zooveel noodig vestig ik er uwe aandacht op, dat deze kennisgevingen rechtstreeks behooren gezonden te worden aan Zijne Excellentie den Mi nister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en dat de verplichting tot kennisgeving zich uitstrekt tot alle oude gebouwen, zonder dat aan de gemeentebesturen is overgelaten het bericht geven afliankelijk te stellen van hun eigen oordeel over de historische of artistieke beteekenis dier gebouwen. Het inzenden van negatieve berichten is onnoodig, terwijl aan mij in geen geval eenig bericht in deze behoeft te worden gezonden. De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, *get.VAN UJNDEN VAN SANDENBURG. Aan de gemeente besturen in de provincie Utrecht. Hier en in de andere duizend dorpen en steden van ons land zijn in het verleden de coöperaties ontstaan die we nu kortweg de Rabobank noemen. Daarom is de Rabobank van oudsher overal diep geworteld staat dicht biju

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1990 | | pagina 12