208 den van de Domeinen, die ze prompt in de uitverkoop hebben gedaan. Daar staan in de Stoutenburgse blaffaards wel meer voorbeelden van). In de latere blaffaards moeten beide delen van Den Treek dan afzonder lijk tot 1736 zijn blijven voortbestaan. Dat lijkt op het eerste gezicht u/at vreemd, maar zou duidelijk in overeenstemming zijn geweest met de toenmalige beginselen. Het systeem zoals dat in 1536 werd opgezet, liet overboekingen maar moeizaam toe. Het totale bedrag aan oudschilgeld, dat per gerecht moest worden afgedragen, mocht immers niet worden ge wijzigd. De vraag waarom de Stoutenburgse heffing na 1736 kennelijk niet meer als inbaar werd beschouwd, blijft zo onbeantwoord. (Ik wil er in dit verband nog op wijzen dat het oudschildgeld een reeële last was en als zodanig door de eigenaar moest worden opgebracht. Zo'n eigenaar kon elders wonen, in een ander gerecht of zelfs in een andere provincie, buiten het machtsbereik van de schout en de be lastinggaarder, toen nog een gadermeester geheten. Voor dat probleem had men een standaard-oplossing: de bruiker of pachter moest de volle mep betalen en dat met zijn pacht-afdrachten zien te verrekenen!) Vrijhoef. De blaffaard uit 1536 noemt keizer Karei V als eigenaar van Vrijhoef in Leusbroek. Karei was de rechtsopvolger van de bisschoppen van Utrecht en het is bekend dat rond 1330 de toenmalige bisschop één erf in Leusbroek in persoonlijk eigendom heeft bezeten, met Wilger Soetensoen als bruiker (zie 'De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht 1325-1336' door mr. S. Mullerblz. 448). Dat erf zou dus heel goed Vrijhoef kunnen zijn geweest. De hoeveelheid akkerland van Vrijhoef werd in 1536 op 'een halff Lants' gesteld. Dat bleek later 8 morgen te zijn. Een volle hoeve telde 16 morgen aan akkerland. (Zie ook Perks, blz. 25 en 26). De Mof. Volgens de blaffaard van 1536 was flert Wolphertsen te Amers foort eigenaar van een klein stukje land van 1/8 morgen ca. 1000 vierkante meter), met Thijmen Willemsen als bruiker. Aan oudschild moest 15 stuivers worden opgebracht. Later is ene Jan Aertsen eige naar. Aan zijn naam te zien was dit waarschijnlijk de zoon van Aert liJolphertsen. Bruiker is den 'De Mof' Nog weer wat later, de blaffaard noemt hier helaas geen jaartallen, is Willem Moy eigenaar en is 'De Moffinne' bruikster. In 1686 en 1696 wordt verteld dat we met 'De Mof' van doen hebben en nog weer later zien we, in 1716, de 209 naam van Marie Saare opduiken en zijn we helemaal thuis. We mogen aannemen dat de tapstede De Mof zijn naam aan de Duitse pachter te danken heeft gehad. Het is bekend dat er toen -rond 1590- nogal wat Duitse huursoldaten rondtrokken en dat deze de zo populair geworden jenever hebben ingevoerd. Cursus 'Bronnen in het Rijksarchief' Deze cursus is bedoeld voor mensen die bezig willen gaan met historisch onderzoek en daarbij gebruik willen maken van de archiefbronnen, aan wezig in het Rijksarchief in Utrecht. Het rijksarchief beschikt over een uiteenlopende verzameling van bronnen, die in de cursus historisch worden ingeleid en toegelicht. Er wordt informatie verstrekt over de inventarissen, de inhoud van de bronnen, de aanwezige toegangen en in leiding. Per bron wordt bekeken voor welk soort onderzoek hij geschikt is en welke vragen u aan de bron kunt stellen. Deelnemers kunnen meebepalen welke bronnen wat meer diepgaand worden besproken. De cursus vindt plaats op drie dinsdagavonden, 24 mei, 7 juni en 14 juni van 19.30 - 21.30 uur op het Rijksarchief te Utrecht, Alexander Numankade 201. De kosten bedragen 55,per deelnemer. Koffie en een korte syllabus zijn daarbij inbegrepen. Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Stichting Stichtse Geschiedenis, Mariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030-34 38 80. Abonnement op Sticht Historisch Contact Per ingang van 1994 is het mogelijk een abonnement te nemen op Stichts Historisch Contact. Een abonnement van vier afleveringen kost u slechts 10,Het blad wordt thuis bezorgd. Stichts Historisch Contact is het tijdschrift bedoeld voor leden van historische verenigingen in de provincie Utrecht en amateur historici. Stichts Historisch Contact houdt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de geschiedbeoefening, de nieuwste publicaties en tentoonstellingen op gebied van lokale en regionale geschiedenis en andere wetenswaardigheden.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 14