de oude doos Uit de oude doosX 210 ieder nummer heeft een aantal vaste rubrieken: een bericht van de provinciaal archeoloog, een bespreking van een archiefbron door mede werkers van het Rijksarchief in Utrecht en centraal staat telkens het 'themakatern', waarin deskundigen een thema uit de dagelijkse historische praktijk bespreken. Thema's die u volgend jaar kunt ver wachten: oudheidkamers, archeologie, onderwijs en monumentenzorg. Maakt u nu gebruik van deze aanbieding. Wanneer u nog twijfelt: geef telefonisch of schriftelijk uw naam en adres door en u ont vangt een gratis proefnummer thuis! Opgeven kunt u zich bij de Stichting Stichtse Geschiedenis, flariaplaats 23, 3511 LK Utrecht, tel. 030 - 34 38 80. Uit de oude doos Al eerder hebben wij vermeld dat de heer W.Bos veel spitwerk heeft verricht in het archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Leusden \loor ons heeft hij enkele aardige fragmenten bij elkaar gesprokkeld onder de noemer van Oude Doos. Wij drukken het hieronder af, opdat u zelf kunt genieten van wat een archief u bieden kan. vans^ <^ede T At f\6 OUÖ£ o0k door Ge^C 1 j-\ s ,e ondet de cn seventy6i„cns C\ockesPUs673 6cpasseetr septet- 211 Dit keer zo maar wat losse aantekeningen rondom onze Dorpskerk. In 1825, toen men plannen ging maken voor de bouw van de kerk, werd Leusden bevolkt door ongeveer "700 zielen met veel Roomsen". Omstreeks 1870 was het inkomen van de koster als volgt samengesteld: als koster en voorzanger f 55, winden en opzigt houden van het uur werk f 15, schoonhouden kerk, plein, straat voor en om de kerk en opzigt kerkhof f 13,ii toelage f25, te samen f 108 per jaar, per kwar taal uit te betalen. In 1849 wordt in de instructie voor de koster be paald, dat hij een winkel mag houden in zijn woning, maar hij mag geen onderwijs geven dan alleen met toestemming van de openbare onderwijzer. In 1856 werd de consistoriekamer (kerekekamer) gebouwd. Ook de brandverzekering werd niet vergeten. Kerk en Torentje in 1828 f 1 5000, Muis ena chterhuis (pastorie? in 1840 voor f 600 en de consistorie in 1857 voor f 1200. Er bevindt zich nog een brief d.d. 13-6-1900 van Stokvis uit Arnhem in het archief over de aangelegde centrale verwarming in de kerk. Op 30-7-1871 wordt vermeld: orgelinwijding. Of dit was n.a.v. een nieuw orgel of de restauratie van het oude orgel, wordt niet vermeld. In 1869 wordt een begroting ontvangen van een kJokkemaker (Maak uit Utrecht) voor een nieuw te leveren uurwerk ad. f 665,50. Met huidige uurwerk zal dus ong. 100 jaar oud zijn. Aan de voorzijde van de kerk is een gedenksteen ingemetseld, waarop vermeld staat, hoe hoog het water is gekomen op 14 maart 1855 toen de Crebbedijk doorbrak. In het archief wordt daar ook melding van gemaakt: de kerkvoogdij ontvangt een schadevergoeding van f 131,19. En als laatste opmer king: in 1839 werd een uitgave gedaan van f 14, voor het stovezetten en ontving de koster f 10 voor een jaar klokopwinden (1842). W. Bos. Zo'n 200 jaar geleden betrokken de diakenen, behalve uit de kerkelijke collectes, hun be nodigde geldmiddelen uit de zgn. armbussen. Daar de diakonierekeningen pas beginnen in 1743 weten we dus niet wanneer dit gebruik in Leusden ontstaan is. Er wordt vermeld: 18-4-1744 de armbussen geligt en gevonden Aan de Swarte Steeg Tot Leusden Aen Bavoort In de Mof Over 1745 In de Nagtegaal In de Mof Tot Leusden Aen de Swarte Steeg In de Ros Byjert 3.10,- 4..- 12.-.- 5.--,- 1.—,- (in het Gerechtshuis, en wat later gemeentehuis werd, waar de schout resideerde) (ook geschreven als Rosbyer)

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 15