Worden gemeenten Leusden en Stoutenburg samengevoegd Voorstel van Gedeputeerde Staten Reportage door Teus v. d. Kuilen Burgemeester Buining: „Geen commentaar" 228 Omdat de kernnaam "Achterveld" hoe dan ook gehandhaafd zou blijven, was de naam van de nieuwe gemeente minder zwaarwegend dan in Leusden. Zou er al iets veranderen, dan zou Achterveld weer Achteveld moeten worden. En Leusden? Na 25 jaar zijn we er nog steeds blij mee. Uit de krant geknipt: De Bameveldse Courönt 7 januari 1965 Barneveldsche Courant DONDERDAG JANUARI 1965 Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben het initiatief genomen tot samenvoeging van de gemeenten Leus- den en Stoutenburg. Zij hebben zich daarbij laten leiden door de overweging, dat karakter en structuur van beide gemeenten een duidelijke wijziging ondergaan. Dit houdt verband met de ontwikkeling van de ag glomeratie Amersfoort. Deze ontwikkeling plaatst dcbesturen van de gemeenten Leusden en Stoutenburg vo or problemen, die doeltreffender tot een oplossing kun-nen worden gebracht indien zij tot één gemeente wor den samengevoegd, terwijl ook overigens het bestuurlijkevenwicht binnen de agglomeratie Amersfoort door de vorming van een krachtige randgemeente wordt ge-diend. Het desbetreffende voorstel van Gedeputeerde Staten is thans toegezonden aan de raden der betrokken qemeenten. Binnen drie maanden zullen de gemeenteraden hun mening hieromtrent moeten kenbaar maken. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten het voorstel aan Hare Majesteit de Koningin gezonden, waarna beslist wordt wat er verder gaat gebeuren. oud, dorp.k.rn v.n d, «oonk.rn H.rner.v.M nl. l.ori.n) rl... Acht», de r» hullen link. I. "n rrole nleu»bou»»||k .erre.en Jul.l In die nleu»bou»»||k wonen veel por«inen die .leb dnnr vanuit An,er.!ooet hebben"gev eatlgd. Ook "wonen er veel mennen die ln Amer.foort werken. 229 Barneveldsche Courant 7 Januari 19&5» Ontvangen Gedeputeerde Staten een uitnodiging tot 'het maken van een ontwerp-regeling, dan treedt de tweede fase van voorbereiding in. Gedepu teerde Staten zenden de ontworpen regeling met tekening en toelichting aan de gemeenteraden, die ook in het verdere verloop van de procedure alle gelegenheid ontvangen, om van hun eventuele bezwaren te doen 'blijken. Ook particulieren kunnen dan bezwaren inbrengen. De raden en de indivi duele raadsleden kunnen voorts in een openbare vergadering van G.S. hun gevoelens nog toelichten. Vervolgens zullen G.S. advies uitbrengen aan de Minister van Binnen landse Zaken, die dan de indiening van een wetsontwerp kan bevorderen. Op dit ingrijpende initiatief-voorstel geeft G.S. een toelichting. De gemeenten Leusden en Stoutenburg hebben respec tievelijk een oppervlakte van 4778 ha en 1425 ha en een inwonertal van 5299 en 2455 (per 31-12-1963). Tussen Amersfoort en de woonkernen van de gemeente Leusden, t.w. Hamers- veld en Leusbroek-Bavoort, liggen de landgoederen ,,De Heiligenberg" en „De Lokhorst". De aanwezigheid van de groe ne zone is als factor, die de ruimtelijke scheiding tussen de genoemde woongebie den accentueert, zeer waardevol. Hamers- veld en Leusbroek-Bavoort ontwikkelen zich tot woondorpen. De kern van de ge meente Stoutenburg, t.w. Achterveld, zal naar het zich laat aanzien een landelijker karakter behouden. De beide gemeenten hebben dezelfde persoon als burgemeester, n.l. de heer A. F. Buining. Aan deze per sonele unie komt gelet op het inwoner tal van Leusden (meer dan 5000 inwo ners) een einde zodra de huidige func tionaris het ambt niet meer zal bekleden. Dit geldt ook voor de functies van secre taris, die eveneens in één persoon zijn verenigd. 1 De cumulatie die er is terzake van het ontvangerschap, werd een aantal jaren geleden losgemaakt van die betreffende liet secretariaat. De gemeenschappelyke secretarie staat Ifamcrsvcld (gein. Leusden). Uit de activiteiten op het terrein van de brand- wecr, gemeentewerken, enz. blijkt dat waar het mogelyk is getracht wordt «Ie gemeentelijke belangen gezamciiiyk te behartigen. WIJZIGING KARAKTER EN STRUCTUUR Ook de gemeenten Leusden en Stouten burg, waarvan het gebied landschappelijk één geheel vormt, ondergaan in toenemen de mate de invloed van de voortschrijden de verstedelijking van ons land. Aan de uiterlijke vorm is het te zien. dat de strue- I tuur van deze gemeenten door een proces I van de urbanisatie verandert. Konden in 1947 Leusden en vooral Stoutenburg nog als overwegend agrari sche gemeenten worden beschouwd, thans is de situatie zó, dat de verdeling van de beroepsbevolking naar bedrijfsgroepen 'n heel ander beeld laat zien. Daarnaast is er in Leusden veel vesti ging geweest van gezinnen en alleen staanden. waarvan degenen die een be- oep uitoefenen, in andere gemeenten hun werk hebben. De stijging van het aantal forensen in de periode 1947—1960 is zeer belangrijk geweest. In Leusden van 269 lot 511 (uitgedrukt in percentages van de beroepsbevolking: van pim. 22 tot 35). In Stoutenburg van 131 tot 257 (idem van pim. 19 tot plm. 33). Het overzicht van de werkforensen laat zien: in Leusden een stijging 120 tot 216 en in Stoutenburg 'n daling van 68 tot 46 (in de periode 1947— '960). PROBLEMATIEK Dat de gemeenten Leusden en Stouten burg ten nauwste betrokken zijn by (le totale structurele ontwikkeling van A- mersfoort en omgeving, laten de door G.S. verstrekte cyfers duidelijk zien. Velen uit Amersfoort vestigen zich in de randge meenten. Ook die van elders komen geven dikwyls aan de randgemeenten de voor keur. De vele problemen, die om een op lossing vragen, zijn niet meer de proble men van de stad alleen, maar vormen met elkaar voor een belangrijk deel de proble matiek van de agglomeratie. De besturen van de randgemeenten zijn zich dat bewust geworden en tonen zich bereid zelf constructief mee te denken en mee te werken.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 10