216 land door Amersfoort; door samengaan met Stoutenburg zou Leusdens positie t.o.v. de grote buurgemeente versterkt uorden. In de raad van Stoutenburg stelde de voorzitter dat "een samen voeging ook voor Stoutenburg van groot belang zou zijn, onder meer op financieel gebied." Ook wees hij op de tendens om kleinere gemeenten samen te voegen. Hij ontkende niet, dat er zich ook uel moeilijkheden voor zouden kunnen doen, doch hij meende dat de grote lijn diende te uorden gevolgd. Namens de raadsfractie der K.V.P. (vijf leden) veruees de heer Grotenhuis naar de behandeling van deze aangelegenheid in eerste lezing op 22 februari 1965. Het fractie-standpunt uas toen uitvoerig kenbaar gemaakt. Sindsdien deden zich geen omstandigheden voor die tot verandering van mening zouden kunnen leiden, zodat met de ont- uerp-regeling van Gedeputeerde Staten accoord kon uorden gegaan. Namens de protestantse fractie (tuee leden) deelde de heer van Schot horst mede, dat ook zijn fractie vóór het voorstel zou stemmen. Bij hoofdelijke stemming bleek, dat de heren Ossendrijver, Kleinveld, Grotenhuis, van Schothorst en van Dijk met het voorstel instemden. De heer van Burgsteden verklaarde vóór noch tegen te zijn en zich derhalve van stemming uenste te onthouden. Afsluitend concludeerde de voorzitter, dat het voorstel met 6 stemmen vóór en één onthouding uas aangenomen. Hoeuel de notulen niet de naam van de heer van Ravenhorst vermeldden blijkt uit de conclusie van de voorzitter dat ook dit lid voorstemde. Zelden zal de overeenstemming over een zo belangrijk voorstel zo groot zijn geueest als in dit geval: de Raad van Leusden unaniem accoord, teruijl de grootst mogelijke meerderheid van de Stoutenburgse Raad het voorstel omhelsde. De ueg naar een spoedige -en probleemloze- Kamerbehandeling leek dus open te liggen. Maar er zou toch eerst een "hobbel" moeten uorden genomen. De Minister van Binnenlandse Zaken uas ter ore gekomen, dat Leusden in de uijk Hamersveld dicht bij de grens met Amersfoort grote bouuplannen zou gaan realiseren en nog uel met instemming van Amersfoort. In de gedachtengang van de beuindsman zou uel eens een verdergaande "gemeentelijke herinde ling" uenselijk en nodig zijn dan alleen maar het samengaan van tuee 217 Foto I en II: Gemeentehuis te Hamersveld, vroeror en nu Archief: J. Renes

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 4