220 Bijl. Hand. II 67/68, 9498; Bijl. Hand. II 68/69, 9498; Hand. II 68/69, p. 1064-1067; Bijl. Hand. I 68/69, 9498 (65,65a); Hand. I 68/69, p. 253-254. De Kamerleden hadden dus niet veel woorden nodig om tot goedkeuring te besluiten. In het staatsblad 59 (1969) vond de afkondiging plaats van de Wet van 12 februari 1969 tot opheffing van de gemeenten Leusden en Stoutenburg en vorming van een nieuwe gemeente Leusden, alsmede wijziging van de grenzen der gemeenten Amersfoort en Woudenberg. De wettekst beslaat niet minder dan zes bladzijden en heeft hoofdza kelijk betrekking op juridische aangelegenheden. Reproductie in ons orgaan is derhalve niet zinvol. Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) geeft echter de hoofdzaak weer: Artikel 1.1. in deze wet wordt onder "datum van herindeling" verstaan de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van inwerkingtreding van deze wet. 2. Waar in deze wet wordt gesproken van overgaand of toegevoegd gebied, wordt daaronder mede verstaan gebied van een gemeente, dat deel gaat uitmaken van de nieuwe gemeente, welke bij deze wet gevormd. Dit artikel betekende derhalve effectuering van de wet per 1 juni 1969. Op die datum had de nieuwe gemeente reeds een nieuwe (waarnemend) burgemeester in de persoon van Mr. F.J.H. Schneiders. Enige inspraak van de zijde der beide gemeenteraden had niet plaatsgevonden. De heer Schneiders werd in een buitengewone - gecombineerde - ver gadering van de raden der gemeenten Leusden en Stoutenburg geïnstel- leerd als burgemeester, resp. wnd. burgemeester van beide gemeenten op vrijdag 19 juli 1968 en wel ten gemeentehuize te Hamersveld. Eerdere burgemeester A.E.H. Buining had een enorme staat van dienst. Hij nam afscheid in een gecombineerde vergadering van beide gemeente raden op vrijdag 29 maart 1968. Eerder had hij -eveneens in een ge 221 combineerde raadsvergadering te Leusden - zijn 40-jarig ambtsjubileum gevierd op woensdag 8 juni 1966. Er was een nieuwe gemeente tot stand gekomen met een oude naam. Die oude naam was geen vanzelfsprekendheid. Wij zullen dit nader uiteen zetten. Een nieuwe gemeente - een nieuwe naam De samenvoeging van Leusden met Stoutenburg was voor velen weing aansprekend. Er veranderde in de dagelijkse gang van zaken nauwelijks iets. Maar dit zou wellicht anders komen te liggen indien de nieuwe gemeete ook een nieuwe naam zou krijgen. De naamgeving van de nieuw te vormen gemeente was derhalve het meest gevoelige onderdeel van het samenvoegingsproces Achteraf is het bevreemdend, dat de gemeenteraad van Leusden zich nimmer eigener beweging heeft uitgesproken over deze kwestie. Ging men ervan uit, dat de vertrouwde naam "Leusden" zonder meer gehand haafd zou worden? Daar heeft het alle schijn van. Inderdaad stelde het door Gedeputeerde Staten van Utrecht opgestelde wetsontwerp tot samenvoeging de naam "Leusden" voor, hetgeen officieel ter ken nis van beide gemeentebesturen werd gebracht. Hierop vooruitlopend sprak de Raad van Stoutenbrug zich op 28 juni 1966 uit vóór samengaan met Leusden. Buiten de besluitvorming om sprak de heer Grotenhuis een voorkeur uit voor de naam "Leusden- Stoutenburg". De heer van Schothorst sloot zich namens de protestant se fractie bij deze K.V.P.-wens aan. Beide fracties verzochten het college van Burgemeester en Wethouders Gedeputeerde Staten van dit verlangen in kennis te stellen. Aan dit verzoek werd gevolg gegeven. Bij de behandeling van het ontwerp van wet in de vaste kamercommissie voor binnenlandse zaken werd een voorkeur uitgesproken voor de naam "Hamersveld". Op grond hiervan vroeg de minister aan beide raden om een reactie, via Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 6