226 reactie 'Bij de hei' en een tweede 'bij de bossen van den Treek'. Deze associaties zijn het goud waard, dat vroeger de naam 't Gooi inhield. De keus kan niet anders dan op "Leusden" vallen, een historische naam met een respectabel verleden. De heer de Wild meende, dat verandering in "Lokhorst" slechts tot meer verwarring zou kunnen leiden en concludeerde derhalve dat de naam "Leusden" voor de gehele nieuwe gemeente behouden moest blijven. Aan de kern Leusbroek diende een andere naam gegeven te worden. De heer van Maanen kon zich vinden in het betoog van de heer de Wild. De voorzitter stelde als argument vóór "Lokhorst" dat "de zusterge- meente in de marriage zich met de grootst mogelijjke meerderheid voor deze naam heeft uitgesproken. Men kan stellen, dat dit deze raad niet aangaat, maar aandacht kan toch gevraagd worden voor het feit, dat Stoutenburg ook deel zal uitmaken van de nieuw te vormen gemeente." Tenslotte de heer Grotendorst, die een lang en lichtelijk emotioneel betoog hield. Hij besloot met de woorden: "Wie het goede met de ge meente en haar inwoners voor heeft, kan slechts vurig hopen dat de dreiging om naar "Lokhorst" te moeten verhuizen, direct een halt wordt toegeroepen en de voor de hand liggende en historische naam "Leusden" behouden blijft en aan de samengevoegde gemeente wordt gegeven." De heer Berg verklaarde, dat de gehele K.V.P.-fractie achter de naam "Lokhorst"stond, om zo ook tegemoet te komen aan de gevoelens van Stoutenburg. Het standpunt van de archivaris was ook het K.V.P.- standpunt. De heer Verstegen stelde afsluitend voor een goedklinkende naam te opteren. Hij noemde Lokhorst een tongbreker en berpleitte nogmaals de naam "Leusden". De voorzitter beëindigde de discussie met toe te geven, dat ook hem de naam Leusden zoet-gevooisder in de oren klonk dan Lokhorst. Boven dien zou bij omdopen van de huidige kern MHamersveld dit in elk geval financiële consequenties met zich brengen. Hij concludeerde afrondend 227 dat acht raadsleden zich hadden uitgesproken voor de naam Leusden, terwijl de voorkeur van de heren Berg en Houtveen (de heer van Zandbrink was afwezig) uitging naar Lokhorst. Het wachten zou nu nog slechts zijn op een beslissing bij de Kamerbe handeling. In de raad van Stoutenburg op 12 augustus 1968 prefereerde de heer van Schothorst een naam die goed in het gehoor ligt. Daarom verdiende de naam Leusden voorkeur boven de naam Hamersveld. Bovendien: Leusden is korter, beter van klank, heeft een historische achtergrond, althans meer dan Hamersveld. De heer Ossendrijver kon instemmen met een geheel nieuwe naam. De voorzitter bleek het hiermee volkomen eens te zijn: Indien de naam Leusden zou worden gekozen, dan zou bij verdere uitbouw van Hamersveld in de volksmond altijd sprake blijven van Hamersveld en niet van Leusden. Daarom diende men aan de grootste kern (i.e. Hamersveld) de naam van de nieuwe gemeente te geven. De heer Grotenhuis had al eerder de naam "Leusden-Stoutenburg" ge suggereerd. Hij bleef voorstander van een nieuwe naam. De heer Kleinveld verkoos de naam Lokhorst. Zou deze naam niet haal baar zijn, dan zou hij de naam Leusden verkiezen boven Hamersveld. De heer Ossendrijver sloot zich bij deze uitspraak aan. De voorzitter afsluitend: "Nu er een goede historisch verantwoorde - en in juridisch en bestuurlike zin betekenisvolle naam voorhanden is in Lokhorst acht hij het juist - mede om alle verwarring uit de weg te gaan - die naam aan de nieuwe gemeente te geven." Zijn conclusie: "1Alle leden, uitgezonderd de heer van Schothorst, stemmen in met de naam Lokhorst. 2. De gehele raad van oordeel is, dat indien het geven van de naam Lokhorst niet tot de mogelijkheden behoort, aan de naam Leusden de voorkeur behoort te worden gegeven boven Hamersveld. Beide delen van de conclusie lijken moeilijk verenigbaar.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 9