van het bestuur Mutaties ledenadministratie 2e kwartaal 1994 Lijst van nieuwe aanwinsten 238 239 heel veel gevoel en op sobere wijze haar figuren gestalte geeft. Daarnaast is kenmer kend voor haar kunstwerken het transparante karakter: van alle kanten moet men door het kunstwerk kunnen kijken. Ook in het onthulde kunstwerk vindt men deze kenmerken terug bij de deur en de figuren. Voor zij aan dit werk is begonnen, heeft zij zich zo goed mogelijk geprobeerd in te leven door boeken te lezen, films te bekijken en naar muziek te luisteren over de bezettingstijd. Daaruit is met veel emotie dit beeld ontstaan. De leden worden uitgenodigd voor een werkvergadering op 25 oktober om 20.00 uur in de Schaapskooi van Groot Krakhorst. Het is de bedoeling dat we de foto's zullen ordenen en beschrijven die de vereniging in haar bezit heeft. Het betreft vooral foto's die de laatste 15 jaar zijn genomen. Samen kunnen we wel op papier zetten wat er is afgebeeld, zodat deze bron in de toekomst van waarde blijft. In november zal deel 18 van de Stichtse Historische Reeks verschijnen. Voor leden van de Historische Kring Leusden is "Husinghe ende hofstede'1 bij voorintekening voor f 70,- te koop, in plaats van de marktprijs van f 85,- bij verschijnen. Husinghe ende hofstede is een institutioneel-geografische studie over de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen. De schrijver, Martin W.J. de Bruyn, promoveert in november op dit onderwerp. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 oktober bij de secretaris opgeven, of eerst een korte beschrijving van de inhoud aanvragen. 19 oktober De elites met hun kastelen en landhuizen, dr. J. Aalbers 26 oktober Tuinen in de provincie, drs. H.M.J. Tromp 2 november Vestingwerken in de provincie Utrecht, 16de-20e eeuw, drs. J.P.C.M. van Hoof 9 november Waterstaatsgeschiedenis met de nadruk op de 20e eeuw, dr. G. van de Ven het bestuur nodigt u bovendien nog uit voor een lezing op 8 november om 20.00 uur van de stadsarcheologe te Amersfoort over "de ontstaansgeschiedenis van Amersfoort aan de hand van archeologische vondsten". De plaats is Groot Krakhorst. Wilt u het alvast vermelden in uw agenda, want er komt geen aparte mededeling van. Nieuwe leden. Pellikaan, M. Kramershilt 2 Leusden-C Tammer, A.E. Koppenlaan 14A Soesterberg Tolboom, A. Beemden 7 Leusden-C Bedankt als lid. Fokkema, S.K. Pr. Mauritslaan 1 Leusden-Z De Universiteit van Utrecht en de Vereniging Oud-Utrecht verzorgen in het najaar een serie van zes lezingen over (de geschiedenis van) het Utrechts landschap. De lezingen zijn gratis en vrij toegankelijk en worden van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht gehouden. Inlichtingen: 030-533413. Het programma is als volgt: 5 oktober De bewoning van het Kromme Rijngebied in de Romeinse tijd en de vroege middel eeuwen, Mw. drs. S.G. van Dockum 12 oktober Het ontstaan van het cultuurlandschap, drs. J.D.H. van Harten Rectificatie. In ons vorig nummer werd abusievelijk vermeld, dat mevrouw J. Samson-van Oppen- raaij, Stadhouderslaan 8, Leusden-Z haar lidmaatschap had beëindigd. Kerkelijk Archief Woudenberg, inv. nr. 1 Acta des kerkeraads 17 dec. 1665-15 dec. 1707 De Prins der Geïllustreerde Bladen, Uitg. Boon, N.J., 5e jrg, z.j., Amsterdam, geschonken door Hr. Veltman

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 3