Barnevelder courant 270 'Sta of ik schiet'. Tegelijkertijd ontving hij een vrij hevige slag op het achterhoofd. Op hetzelfde ogenblik ging het schot af, zonder dat iemand getroffen werd. Een derde persoon had blijkbaar als wachtpost gediend. De drie mannen kozen nu snel het hazenpad. Men vond later een boor en een beitel. Zou het niet hoog tijd worden dat Achteveld een politieagent kreeg. Er is nog ruimte genoeg voor een woning. Een kippenkoopman kreeg bezoek van een vreemdeling afkomstig uit Apeldoorn die vertelde zijn portemonnaie met f 18,-- te hebben verloren. Toen hij vernam dat de koopman om kippenvoer verlegen was, beloofde de vreemdeling aanstonds een hoeveelheid mais te zullen leveren. Hierdoor wist de bezoeker zoozeer het vertrouwen van den kippenkoopman te winnen, dat deze hem, op zijn verzoek, een rijksdaalder leende. Ook was er geen bezwaar tegen om den fatsoenlijk uitzienden gast te herbergen en hem te eten en te drinken te geven. Na nog beloofd te hebben het geleende geld per postwissel terug te zullen zenden, nam de vreemdeling den volgenden morgen afscheid van zijn weldoener. De rijksdaalder moet natuurlijk nog teruggestuurd worden. Juli 1917 Baldadigen hebben schandelijk huis gehouden in de tuinen. Prachtige stamboonen zijn uitgerukt, bietenplanten vernield. 18 juli 1917 Vorige week ontstond tusschen een Hollander en een Duitsch deserteur beiden als boerenknecht dienende op de hofstede 'De Aart' twist die weldra in een vechtpartij ontaardde. De Duitscher scheen het vechten niet verleerd te zijn, althans hij had onze landgenoot al spoedig overmand waarna gelukkig de vrede gesloten werd. 3 februari 1918 Bi] den landbouwer B.v.D. te Achteveld is op last van den Burgemeester al de rogge in beslag genomen, wijl gebleken was, dat deze landbouwer dit voor menschelijk voedsel bestemde koren aan zijn vee gaf. Met dit doel had hij namelijk 5 zakken rogge, elk wegend 76 k.g. naar de Pelmolen vervoerd, welke rogge bij de reeds vermelde inbeslagneming aldaar tevens werd ingepikt. Om dit misbruik van het broodkoren te voorkomen, had de burgemeester een aantal gemeente-arbeiders gelast, dadelijk al de aan de genoemde landbouwer behoorende rogge af te dorschen waarna het koren naar hier vervoerd zou worden voor welk doel de noodige 271 voertuigen ook reeds op de boerderij waren gearriveerd. Op dringend verzoek v.D. heeft echter de burgemeester hem nog vergund het dorschen door zijn eigen personeel te doen plaats hebben. Totdat dit werk verricht was, werd door een paar jachtopzieners, voor rekening van den landbouwer het erf bewaakt, ten einde te voor komen dat er vooraf nog rogge naar elders vervoerd zou worden. Zooals van zelf spreekt is het gedorschte koren vervolgens naar de opslagplaats hier overgebracht. 30 oktober 1918 De horlogemaker van de Hengel te Achterveld die met zijn oude vader samenwoont, hoorde in den nacht van Dinsdag op Woensdag eenig gestommel aan de achterzijde van het huis. Onraad vermoedende stond hij dadelijk op, greep zijn revolver en ging de voordeur uit, teneinde den nachtelijken bezoeker des te beter te kunnen verrassen. En nauwelijks had hij eenige passen gedaan, of hij bemerkte een als heer gekleed persoon die blijkbaar pogingen aanwendde om een glasruit uit te snijden. Om den inbreker schrik aan te jagen loste de bewoner aanstonds een schot uit zijn revolver, sprong op hem toe en greep hem vast. Onder bedreiging hem bij eenig verzet een blauwe boon door zijn body te jagen ging de horlogemaker met den dief op weg om hem aan de rijksveldwachter over te leveren. Tegenover de boterfabriek 'Juliana' gekomen wist de vreemdeling zich los te rukken en er van door te gaan. Vervolgens klopte v.d.H. den politieman er uit, waarna beiden er per fiets op uit gingen, in de hoop den ontsnapte te vinden waarin zij eenigen tijd later het 'heerschap' naar Amers foort te transporteeren doch even later voor de stad, wist hij nogmaals los te komen en in de richting van het buitengoed 'Randenbroek' te vluchten. En jammer genoeg bleek thans de vogel gevlogen. 14 augustus 1918 Een landbouwertje te Achteveld dat niettegenstaande het karnverbod druk voortging met de fabricatie van boter en deze aan vrienden en kennissen verkocht voor den prijs... f 8,- per kilogram heeft deswege een bekeuring opgeloopen. Bovendien is zijn geheele karninrichting verzegeld. 18 september 1918 Te Achteveld is bij den timmerman A.B. een fiets gestolen, terwijl bij een andere bewoner aldaar een jas, eetbare waren enzovoorts zijn ontvreemd. De rijksveldwachter te Achteveld en een jachtopziener hebben 10 mud roggemeel in beslag genomen dat door C.M. te Walderveen per voertuig naar Amersfoort zou worden overgebracht. Het meel is naar de opslagplaats der firma knottenbelt te Barneveld vervoerd.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1994 | | pagina 9