RECHERCHES DES MORTS ET DISPARUS DE L'ARMÉE DE L'AIR Colgan vloog in een Mosquito VI HP 934 en was afkomstig van de vliegbasis Hunsdon in Hertfordshire. Hij stortte neer bij boerderij 'Zwanenburg' aan de Meent in Achterveld. Het toestel had behalve de piloot Colgan nog de navigator Stoner aan boord. Deze kon zich met zijn parachute in veiligheid bren gen. Hij kwam neer in Terschuur. Verder weten we niets meer van deze navigator. Mocht u inlichtingen hebben over de verdere levensloop van Stoner dan ontvangen wij deze gaarne. De piloot L.J. Colgan ligt begraven op 'Rusthof', naast het grote kruis op de Commonwealth-begraafplaats. Over het neerstorten van het tweede vlieg tuig werd op 9 december 1944 een proces verbaal opgemaakt door de beide opper wachtmeesters der marechaussee. Daar het origineel niet geschikt was voor een afdruk in ons blad, gebruik ik het gewaarmerkte afschrift uit die tijd. v Dit proces-verbaal en de verhalen van de toenmalige bewoners van boerderij 'Gast huis Daatselaar' vertonen grote overeen komst. De laatsten vertelden, dat het lan dingsgestel van het jachtvliegtuig in een sloot terechtkwam. Als gevolg daarvan was het motorblok met de cockpit losgeschoten en met grote snelheid tegen één van de eike bomen op het erf gekomen. Door de klap werd de piloot uit de cockpit geslingerd. Het motorblok kwam tegen enkele andere eike bomen en stortte toen een eind verder op het erf neer vlak bij het bakhuis. De opmerking in het procesverbaal, dat de voorgeschreven meldingen onmiddellijk zijn gedaan, gold in ieder geval niet voor het Rode Kruis. Uit het proces-verbaal kan men ook opmaken dat de Nederlanders maar kort de leiding hebben gehad bij de berging van het lichaam van de piloot. De Duitsers namen de identiteitspa pieren en het geld mee. Na alles grondig onderzocht te hebben, verlieten de Duitsers pas na vier a vijf dagen 'Gasthuis Daat selaar'. De gemeente Stoutenburg liet een kist brengen, die gemaakt was door J.G. Schreuder in Asschat. Hij ontving hiervoor ƒ48,65. Pas in maart 1948 kreeg de gemeen te Stoutenburg na herhaalde malen schrijven van het Ministerie van Financiën restitutie van het bedrag. Na een week werd het lichaam van de piloot door de Duitsers vrijgegeven. Met behulp van een buurman en een Wageningse evacué legde de familie Van den Hengel de piloot in de kist. Bij die gelegenheid werd zijn trouw ring en een penny gevonden, die later aan mevrouw Brisdoux werden gegeven. Op ver zoek van de gemeente bracht de familie Van den Hengel de lijkkist op zaterdag 16 decem ber naar 'Rusthof'. De kist werd op een boe renwagen geladen en de tocht begon. Manus van den Hengel, één van de zoons kwam niet ver. Aan het einde van de laan, die de boer derij met de Hessenweg verbindt, werd hij aangehouden door een Duitse patrouille. De Duitsers namen de kist over en brachten deze naar de begraafplaats 'Rusthof'. (TAut. J<- gcwu- PARI5 l 0 MARECHAUSSEE CE /EST AUSTEÜDAM Afdeelt ns AJJERGFOORT Groep Ï/OUDEITBBRC Pc a t MUrSCüEFIDORP Froces-verbaal terzake neergestort vl'?3tulg op 8 December 194 4 ln de gemeente Stoutenburg. In den voormiddag van VriJdag 8 December 1944, omstreeks 9.45 uur, zagen w'j, ï'illea van de Eleut en Cerrl t Muting, beiden Opperwachtmeester der Hare chausseebehoorende tot opgeroeide groep en wonende te Stou tenburg, 'n de lucht eenl ge vliegtuigen. Oostelijk van Amersfoort, welke door af-reervuur vanaf den grond beschoten werden. Eén van die vliegtuigen werd blijkbaar getroffen. Het stortte ter aarde en werd bij de daarep volgende ontploffing geheel vernield. Onmiddellijk begaven w«J ons naar de plaats, waar bet vl'egtulg was gevallen. D< t bleek een perceel welland te z' Jn, behoorende tot de hoeve "Groot Daa tselaaraan de Res- oenneg onder de gemeente Stoutenburg. Blijkens de kenteekenen en naar wlJ verder waarnamen bleek het een Enselsch tweemotorlg vliegtuig te zijn. Ret zwaar verminkte lijk van 44n piloot werd door ons ln d- nabijheid op het erf van gemelde boerderij gevondan. P1 Jkbaar had z* ch 1n dat vliegtuig niemand anders bevonden, want zoowel b1J het neerstorten als later bij ons ondwTZoek 1. T J n I 4 I n cht relsche olficier ge »ee3t. De voorgaschreven meldingen werden onmiddellijk v, m-van «s door ons op afgeleiden ambtseed opge- aai-ct d't ->'o-s-.v-rbaal te Stouten urg 9 Dec-ubtr 1?44 om hst vervolcenr ter deerzendinr te dmn toekomen aan den heir 3ur- jfijof 3 te r dev re-jeenta 3tc .'.tenburG» De beambten voornoemd, w.g. Il.v.d.Kieut C. Hutlng JIOEMO AFSCHRIFT ,7 s .SEC? i f A*ll Proces-verbaal van 8 dec. 1944, archief gem. Leusden. )RISCHE KR/*, 0 CROIX-ROUGE FRANQAISE Amicale des Infirmières Pilotes ef des Secourisles de l'Air Chef de Mission Madame Germaine L'HERBIER Infirmière-Pilofe Adjoinfe Madauu; Ni T* Voorkant kaart Franse Rode Kruis, idem.

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1995 | | pagina 6