17 Voorzitter Secretaris Penningmeester Coordinator werkgroepen Bestuursleden C.H.M. Coenen Prins Frederiklaan 15, Leusden 033-946342 R. Polak Beverhoeve 26, Leusden 033-941183 Mw. S.H.Manni Hakhorst 2, Leusden 033-948225 Girorekeningnummer 72683 Rabobank rekeningnummer 3359.92.439 F. Lamers Roggeland 7, Leusden 033-941767 A.M. v. Aken v. Diepenheim Scheltusln 8, Leusden 033-943087 J.A. v. Laar Gironde 18, Leusden W. Bos Pr. Ireneln 58, Leusden Redactie: M. Vroon-Roubos, J. Renes, A. Ton Redactie adres: M. Vroon-Roubos, Landjonker 51, 3834 CM Afbeelding omslag Gedeelte van lithografie De Jobard, voor beschrijving zie blz. 23 Kopijdatum: 1 mei - 1 aug - 1 nov- 1 feb. Drukkerij: Grammé Amersfoort Van de Redactie Voor U ligt het tweede nummer van de ver nieuwde uitgave van het blad van de Histori sche Kring Leusden. Precies tien jaar geleden kwam het eerste nummer van de Historische Kring uit. Het was een gefotokopieerd blaadje dat uit niet meer dan acht pagina's bestond. We hebben vele positieve reacties gekregen naar aanleiding van de nieuwe opmaak van het verenigingsorgaan. Die nieuwe lay-out is van de hand van ons nieuwe redactielid de heer K.G. Vlaanderen. Deze keer hadden we voldoende kopij om een leuk blad samen te stellen. Wie schrijft er weer een artikel voor de volgen de bladen? Dit blad bevat in de eerste plaats een weergave van de lezing van Rianne van Hilten over "De Heiligenberg" gehouden op 11 mei 1995 in de Schaapskooi van Groot-Krakhorst. Daarna volgt een artikel van ing. G. J. Schothorst uit Renkum over de hofstede "de Eng" en zijn bewoners. Tenslotte schrijft de heer A.H.G. Blankenstein uit Achterveld over het slot Eme- laer. Wij wensen U veel leesplezier. Van het bestuur In mei vierde de Historische Kring Leusden het tweede lustrum met een tentoonstelling over "De ontwikkeling van Leusden van 1945 tot heden". Voor de tentoonstelling en voor het boek over het zelfde thema bestond veel belangstelling. We mogen 20 nieuwe leden ver welkomen! Onze volgende activiteit is de Monumentendag van zaterdag 9 september. In samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente is een programma georganiseerd, met als aanlei ding de recent voltooide restauratie van de toren van Oud-Leusden. De belangrijkste onderdelen zijn een expositie in en over de toren, plus een fietstocht langs boerderijen die behoorden tot de marke van de Leusderberg. De route voert o.a. langs Ooievaarshorst, Loef en eindigt bij Vicariënerf, en is (gerekend vanaf Leusden-C en weer terug) iets meer dan 20 km lang. De start van het programma is vanaf 10.00 uur bij café-restaurant Oud-Leusden, waar de deelnemers een gratis consumptie wordt aangeboden. Het toch al interessante programma is des te aantrekkelijker, omdat over de toren en voor malige kerk een brochure is gemaakt. Deze publicatie van mevrouw Truus Brandsma wordt aan de deelnemers uitgereikt. Twee weken later, op zaterdag 23 september, is er -behalve de Culturade in Leusden- ook in Amersfoort een boeiende activiteit voor onze leden. In het St. Pieters en Bloklandsgasthuis wordt onder auspiciën van de Stichting Stichtse Geschiedenis een historische markt gehouden. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de stands van historische verenigingen, archief diensten en musea. Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 5 uur 's middags. Tot slot wijzen we op enkele interessante cur sussen, die binnenkort worden gehouden. De Stichting Stichtse Geschiedenis organiseert op 4 maandagavonden gedurende september- oktober in Utrecht een cursus "veldnamenon- derzoek" voor mensen die op dit gebied onder zoek willen doen in hun omgeving. Er wordt o.a. ingegaan op inventarisatiemethoden, het vinden van bronnen, het gebruik van kaarten en kadastergegevens. Kosten: fl 75,00 incl. een syllabus en koffie, inl: tel 030-343880. Eerdere ervaring met historisch onderzoek is niet nodig. Dezelfde stichting organiseert met het Rijksarchief in Utrecht op 5 dindsdagavonden een cursus "lokale en regionale geschiedenis", voor mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van eigen woonplaats en ervaring w illen opdoen met het zelf uitvoeren van histo risch onderzoek. Voorkennis is absoluut niet HISTORISCHE KR

Digitaal tijdschriften archief - Archief Eemland

Historische Kring Leusden | 1995 | | pagina 2